DE TOEKOMST VAN DUBBELDOEL

Dinsdag 14 juni vanaf 9u
Helleketelweg 15, 8970 Poperinge (gemakkelijk bereikbaar met de trein)

Is de dubbeldoel koe met uitsterven bedreigd of is ze net de oplossing voor ons toekomstig landbouwmodel?

Boeren en boerinnen wisselen hun ervaringen en vragen uit rond werken met dubbeldoel.

We komen samen op de Stoppel bij Fien te Poperinge en gaan op bezoek bij Joel Bulckaert met zijn West-Vlaamse roodrunderen.

Heb je nog vragen neem gerust contact op: 0494/624425 of mail boerenforum@gmail.com

We vragen 20€ om aan deze activiteit deel te nemen.
Voor leden en studenten zijn onze activiteiten gratis (lidgeld = 20€/jaar voor alle activiteiten)

inschrijven: https://forms.gle/jSprv72omBRUoWWq9

Lid worden:
Stort 20 € (of meer als je ons extra steun wil geven) op rekeningnr BE22 8917 0406 8547
met vermelding van jouw naam
https://forms.gle/mDi3rwA3AFuxYwkY7

boer•inn•en boos om grondroof – 15 april – Halle-(dag van de boerenstrijd)

Zo gaat het bij Colruyt : we zetten goeie waarden op tafel !

Dat zijn mooie principes, ware het niet dat Colruyt synoniem is aan lokaal- en greenwashing … want de schattige en naïeve reclamecampagnes van Colruyt hebben het niet over wat er in werkelijkheid recht onder onze neus gebeurt : Colruyt koopt volop landbouwgronden in België, en net als vele andere grote agrobedrijven zal Colruyt hiermee zijn macht over de volledige voedselketen vergroten door alle schakels van grond tot bord onder controle te hebben.

Colruyt is maar één voorbeeld ! Ter gelegenheid van de Internationale dag van de Boerenstrijd, gaan we samen protesteren tegen de supermarktketens die proberen ons voedselsysteem in handen te krijgen, zowel in het Noorden als in het Zuiden !

We verzamelen:

vrijdag 15 april in Halle om 10u30 Bevrijdingsplein

10h30 : TRACTOREN: BEERTSESTRAAT 84, HALLE (scoopdrinks)

10h30 : Verzamelen aan het Bevrijdingsplein te Halle (15 min wandelen van station Halle)

11h00 : Vertrek van de karavaan, boeren en burgers en de kruiwagens vooraan ! 🥁

11h00-12h30 : Aardappelen planten en symbolische acties tegen de landroof door Colruyt 🥔

12h30 : Maaltijd, boerentoog en stands 🌭🥗🍻

13h30 : Samenkomst en wereldcafé « samen strijden tegen landroof » 👩‍🌾

meer praktische info over de mobilisatie kan je terugvinden via het facebookevenement

of neem contact met ons op: boerenforum@gmail.com – 0494/624425

Prijsdruk en toegang tot grond voor landbouwers zijn uiterst zorgwekkende kwesties, zowel in het Noorden als in het Zuiden. De agro-industrie en investeerders zijn heel bewust van het strategisch belang van grondreserves en trachten nu grote stukken landbouwgrond in handen te krijgen. Ook in België staat grond onder grote speculatieve druk en dit model willen we niet!

Wat zijn de risico’s voor onze voedselsysteem?

Een toenemende druk op de grondprijzen in België, ook al behoren deze reeds tot de duurste in Europa, waardoor jonge landbouwers zich niet kunnen vestigen en familiebedrijven verdwijnen.

Het risico dat boeren en boerinnen hun onafhankelijkheid en beslissingsautonomie verliezen op de grond die zij bewerken doordat de grote agro-industriële groepen eigenaar zijn.

De wurggreep van de agro-industrie op alle schakels in het voedselketen: van de grond tot het winkelschap in de supermarkt tot op je bord, wordt onvermijdelijk!

Patatisten uit alle regios, vervoeg ons!

We moeten onze politieke leiders tot de orde roepen! Er zijn instrumenten nodig om de grondprijs te reguleren en de landbouwgrond in België te vrijwaren. Laten we de boeren en boerinnen steunen die op familiale bedrijven leven en werken, laten we zorg dragen voor onze omgeving en het milieu en zorgen dat de voedselsoevereiniteit gewaarborgd is!

Ons volledig pleidooi en eisen via deze link

teken onze petitie en lees ons standpunt grond

GEEN TOEKOMST VOOR DE AGRO-INDUSTRIE!

Dag boeren en boerinnen, landwerkers, voedselproducenten en verwerkers. Dag consumenten!

We zijn hier vandaag samen om te laten weten dat er geen toekomst is voor agro-industrie, dat er geen toekomst is voor patenten, geen toekomst voor chemicaliën. 

De toekomst is aan de boeren en de consumenten die het samen doen, samen voedsel produceren zonder externe input.

We zijn hier samen, om deze multinationals een halt toe te roepen. Om hen te laten weten dat we hun valse oplossingen niet nodig hebben. De greenwashing moet nu stoppen!

Deze multinationals zullen er alles aan doen om hun producten te blijven verkopen, hun chemicaliën en machines, hun businessmodel dat gebaseerd is op fossiele brandstof. Een model dat niet goed is voor ons klimaat, niet goed voor onze landbouw en voor ons voedsel.

Ze financieren grote lobby campagnes, zoals “forum for the future of agriculture”, om onze regeringen ervan te overtuigen dat zij de oplossingen hebben, dat zij ons kunnen helpen met de green deal en F2F.

Deze bedrijven hebben maar één doel: de voedselproductie beheersen, ons monopoliseren en ervoor zorgen dat we afhankelijk blijven van hun producten.

In plaats van de productie van pesticiden stoppen, voeren ze campagnes om de burgers te overtuigen dat hun producten niet schadelijk zijn. Dit terwijl het maar al te duidelijk is dat pesticiden de biodiversiteit doden, het bodemleven doden, boeren doden. 

Europese burgers en boeren vroegen om te stoppen met gebruik van pesticiden die onze bestuivers doden. In plaats daarvan wordt een industriële productie van bestuivers opgestart. Deze bestuiverpopulaties zijn niet duurzaam en hebben geen overlevingskansen. Daarenboven promoten ze mechanische oplossingen voor bestuiving, zodat ze hun gif verder kunnen blijven verkopen.

Finaal blijft hun enige inzet geld verdienen aan voedselproductie. Het draait er helemaal niet om de mensheid gezond te voeden. 

Vergeet niet dat de zogenaamde natuurlijke bestrijdingsmiddelen die ze nu op de markt brengen even goed schadelijk zijn. Deze producten hebben hetzelfde effect als synthetisch gif. Ze hebben evengoed een breed spectrum werking en doden bijna alle insecten. Op deze manier vernietigen ze nog steeds de volledige biodiversiteit op de akkers.

Ze gebruiken woorden als “natuurlijk”, “biologisch”, “groen”, ze durven zelf de term “agro-ecologie” te gebruiken voor hun producten en machines. 

Dit moet stoppen! NEE tegen deze greenwashing!

De industrie moeten ophouden met de natuur te kopiëren, de natuur te patenteren, de natuur te verkopen. 

In plaats daarvan moeten we leren van de natuur en samen met de natuur echt voedsel produceren. De natuur moet vrij zijn, vrij van multinationals en investeerders. Boeren moeten vrij zijn, in hun werk en in de voedselproductie. Vrijheid voor boeren om samen te werken met de natuur en omgeving. We moeten dit systeem stoppen waar chemische, industriële bedrijven het beleid blijven pushen om onze boeren in een industriële voedselproductie te duwen.

Er zijn miljarden euro’s van grote bedrijven en regeringen die onderzoek steunen om te bewijzen dat hun chemicaliën en machines goed zijn, dat hun manier de goeie manier is. Het is de weg naar de ondergang, de weg naar een onfair inkomen voor boeren die gedwongen worden om te investeren in het industriële systeem. De multinationals hebben de boeren gevangen in een systeem zonder weg terug.

We zien hoe ze koolstoflandbouw gebruiken, niet om de boeren te helpen of niet voor een beter klimaat. Nee, voor de vervuilende bedrijven is dit slechts een middel om koolstofneutraal te worden via betaling en niet door hun vervuiling te stoppen.

Stel je voor: er worden nu additieven voor koeien verkocht om methaanuitstoot te verminderen. De verkoop van luchtwassers wordt gepromoot, stallen met lage emissie, … dit alles enkel en alleen om door te kunnen gaan met winst halen uit de industriële voedselketen. Dit productiemodel is nog steeds afhankelijk van een grote input uit fossiele brandstoffen, machines en chemicaliën. Dit losgeslagen landbouwmodel levert ons uiteindelijk slechts voedsel van een lage kwaliteit.

Wij hebben onderzoek en steun nodig voor kleinschalige boeren die lokaal werken, met lokale planten en dieren, met lokale hulpbronnen en lokale input. Zij geven ons lokaal, goed voedsel en ook lokale werkgelegenheid.

Het huidige industriële, globale, multinationale voedselproductie systeem biedt geen toekomst, noch voor de mensheid en noch voor onze planeet.

De toekomst is aan de kleinschalige boeren. De families die het land bewerken samen met hun gemeenschappen.

De toekomst is voedselsoevereiniteit

De toekomst is agro-ecologie

meer info:

https://www.vilt.be/nl/nieuws/fian-voert-actie-tegen-greenwashing-van-agro-industrie

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/03/16/no-future-for-agrobusiness-geen-toekomst-voor-de-agro-industrie/

Engelse versie

https://fb.watch/bNZjmEhM7E/

We are here together, to stop the multinationals. To let them know that we don’t need their false solutions, The greenwashing has to stop now!

These multinationals will do everything to keep on selling their products, their chemicals and machinery, their fossil fuel driven economy, which is of no good for our climate and of no good for our agriculture and food.

They finance big lobby campagnes, such as the “forum for the future of agriculture”, to convince our governments they have the solutions, that they can help us with the green deal and F2F.

These companies have only one goal: to control the foodproduction, to monopolize us and to keep us dependent from there products

Instead of stopping the sales of pesticides, they start campagnes to assure the people their products are not harmful. While it’s very clear that pesticides kill biodiversity, kill our soil-live, kill farmers. They just go on.

European citizens and farmers asked to stop the use of pesticides for our pollinators. They rather start up industrial production of pollinators, which are not sustainable and have no possibility to survive or they come with mechanical solutions to do the pollination. so that they can keep on selling there poison

At the end their story is to gain money on food production, not to feed humanity.

And don’t forget the nature based products they start selling are also harmful. These products have the same effect as chemical poison and kill all insects and in this way they still kill ….the biodiversity on the land

They use words like ‘nature-based’, ‘organic’, ‘green’, they also dare to use “agroecology” for their products and machinery. This has to stop! NO to this greenwashing!

They have to stop copying nature, putting patents on nature, selling nature. Instead we must learn from nature and produce real food together with nature. Nature must be free, free from multinationals and investors. Farmers must be free to work and produce food together with nature and their environment. We need to stop this system where chemical, industrial companies keep on pushing the government to push our farmers into industrial food production. 

There are billions of euros from big companies and governments to support research to prove that their chemicals and machinery are good, that their way is the good way. It’s the way to disaster, the way of no return for farmers who are pushed to invest in the industrial system. The multinationals got the farmers trapped in a no way back system.

We see how they use carbon farming not to help the farmers, not for a better climate. For these companies it’s only a tool to be carbon neutral by paying money, not by stopping their pollution.

They start selling food-additives for cows to reduce methane emissions. They sell air scrubbers, low emission stables, … so they can go on promoting the industrial food chain, which is still dependent on high input of fossil fuel, machinery, chemicals and gives us food of a low quality.

Instead we need research and support for the small scale peasants who work local, with local plants and animals, with local resources. They give us local good food and also local employment.

This industrial, global, multinational,food production system has no future for humanity and our planet.

The future is to the small scale peasants. To the families who work the land together with their communities.

The future is foodsoeverinity

The future is agroecology

Boerinnen en landarbeidsters samen op de Wereldvrouwenmars van 8 maart 2022

Op dinsdag 8 maart stapt een groot collectief aan boeren- en boerinnenorganisaties en hun bondgenoten mee in de Wereldvrouwenmars ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Het collectief vraagt aandacht voor de rol die vrouwen spelen in de geglobaliseerde voedselsystemen en de discriminatie waarmee ze worden geconfronteerd. 

dinsdag 8 maart 2022 in Brussel, vanaf 16:00 uur, aan het Albertinaplein – Kunstberg Brussel.https://www.facebook.com/events/912345349399404

We moeten het dringend hebben over de rol van boerinnen en landarbeidsters in onze voedselsystemen”, zegt Ingrid Pauwels van Voedsel Anders. “Zowel in het Globale Noorden als in het Globale Zuiden spelen vrouwen een essentiële rol in elke schakel van onze voedselsystemen, van bij de boer tot op ons bord, en zijn ze vaak de drijvende kracht achter de transitie naar duurzaamheid. Tegelijkertijd zijn boerinnen en rurale vrouwen slachtoffer van discriminatie op basis van hun geslacht, klasse en afkomst. Zonder vrouwen en hun onzichtbaar en vaak ongewaardeerd werk zouden onze voedselsystemen nochtans niet werken.” De FAO schat dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de helft van de voedselproductie in de wereld, maar ze hebben minder toegang tot grond en andere productiefactoren, halen minder inkomen uit hun arbeid en krijgen geen gelijke kansen.

Klassiek rollenpatroon

Ook in België werken veel vrouwen in de primaire productie of in de verwerking. Landbouw is echter nog steeds een mannelijke bezigheid in onze collectieve verbeelding. Het statuut van de meewerkende echtgenote in Vlaanderen geeft maar een beperkte erkenning en waardering aan de veelzijdige taken die vrouwen op boerderijen opnemen. In de landbouwstructuren (vakbonden, coöperaties, enz.) komt de hiërarchie tussen mannen en vrouwen tot uiting in de zeer geringe vertegenwoordiging van vrouwen.

Op de boerderij blijft de klassieke rolverdeling tussen mannen en vrouwen de organisatie van het werk bepalen. Zo zijn boerinnen vaak verantwoordelijk voor het melken, de administratieve werkzaamheden en de verzorging van de kalveren. Hoewel onmisbaar, worden deze ‘onzichtbare’ taken niet naar waarde geschat. Bovendien werken veel boerinnen dubbele (of zelfs driedubbele) shiften, aangezien ze daarnaast het huishouden doen en voor eventuele kinderen zorgen. Onderzoek van de afgelopen decennia laat zien dat vrouwen gemiddeld 58% onbetaalde arbeid verrichten, tegenover 40% bij mannen in de Vlaamse huishoudens. 

Drijvende kracht voor duurzaamheid

Boerinnen en landarbeidsters zijn niet enkel en alleen slachtoffer van de geglobaliseerde en industriële voedselsystemen, ze zijn ook de motor van verandering richting duurzame, gezonde en eerlijke voeding. Vrouwen investeren met succes in de verwerking van landbouwproducten, in korte ketens en fair trade initiatieven. Ze zijn volgens de cijfers zelfs meer begaan met de gezondheid van hun families en onze aarde en het gemeengoed dan gewasopbrengst. De inspirerende voorbeelden mogen, volgens Astrid Ayral van FUGEA, echter de situatie van duizenden vrouwen die vaak in de schaduw werken van hun echtgenoot, mannelijke collega’s en landeigenaars, niet verbloemen. 

Het is van essentieel belang dat de rol die vrouwen in onze voedselsystemen spelen, wordt erkend en gewaardeerd en dat de discriminatie die zij vaak nog ondervinden, wordt bestreden. “We moeten het onbetaald en ongewaardeerd werk van vrouwen en boerinnen zichtbaar maken en niet langer als vanzelfsprekend beschouwen.”Agro-ecologie benoemt de strijd voor boerinnen rechten en stelt een landbouwpraktijk voor die het hoofd wil bieden aan voedsel-, klimaat- en milieu-uitdagingen”, zegt Fairouz Gazdallah van Solidagro

Samen in actie

Daarom mobiliseren de boerinnen en hun bondgenoten zich ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag door als verenigd blok mee te lopen in de Wereldvrouwenmars op dinsdag 8 maart 2022 in Brussel, vanaf 16:00 uur, aan het Albertinaplein.

Contact voor inhoud:

 • Ingrid Pauwels (Voedsel Anders) -0484/43.14.13
 • Suzy Serneels (Broederlijk Delen) – 0484/26.18.24
 • Fairouz Gazdallah (Solidagro) – 0486/89.57.47

Contact voor de actie: 

 • FairouzGazdallah (Solidagro) – 0486/89.57.47

Facebook Event : https://www.facebook.com/events/912345349399404

Solidariteit met Oekraine en oproep om mensenrechten te respecteren

logomedium.png

Persbericht                                                                             25 Februari 2022, Brussel

ECVC betuigt zijn diepste solidariteit met het Oekraïense volk en roept op om de mensenrechten te respecteren.

De Europese Coördinatie Via Campesina, een Europese boerenorganisatie die momenteel 31 nationale en regionale organisaties van boeren, landarbeiders en plattelandsbewoners samenbrengt uit 21 Europese landen, betuigt haar diepste solidariteit met het Oekraïense volk en roept op tot het strikt respecteren van de mensenrechten.

Wij roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van de militaire actie.

De afgelopen weken hebben wij met grote bezorgdheid de oplopende spanningen in de regio gevolgd. Er is plattelandsbevolking die zich in de frontlinie bevindt, zonder stem en heel kwetsbaar. In elke oorlog is de burgerbevolking, en in het bijzonder de plattelandsbevolking, het eerste en meest onzichtbare slachtoffer. Onze zusters en broeders in Oekraïne worden nu gebombardeerd en zitten gevangen in een conflict tussen grootmachten.

Europa heeft in het verleden reeds veel geleden onder verdeeldheid. Vandaag willen we niet langer pionnen zijn van een geostrategisch spel dat geen oog heeft voor de belangen van de mensen. Wij willen vrede en democratie. We willen zelf beslissingen kunnen maken, hierbij is voedselsoevereiniteit een essentieel element in het recht op zelfbeschikking.

ECVC staat voor internationale waarden over de grenzen heen. Als zodanig is voor ons de solidariteit met onderdrukte plattelandsbevolking van fundamenteel belang. Zij lijden onder de gevolgen van oorlog, economisch geweld en diefstal van hulpbronnen. Ondertussen zijn al tienduizenden burgers en boeren  uit Oekraïne op de vlucht naar de buurlanden. Wij zullen actie ondernemen om een waardige opvang voor deze vluchtelingen te bevorderen en te organiseren. Wij doen een oproep aan de Europese

Unie om alle nodige middelen ter beschikking te stellen zodat we de vluchtelingenstroom, die deze oorlog nu al met zich meebrengt, kunnen opvangen.

Wij roepen onze lidorganisaties en bondgenoten op hun stem te verheffen en hun solidariteit te tonen en samen het einde van de oorlog te eisen. Er moet een diplomatieke oplossingen komen om de vrede in de regio te herstellen. Wij staan samen met  boeren en burgers die op het platteland en in de steden van Oekraïne wonen, die zich blijven verzetten ter verdediging van de mensenrechten.

Grond voor voedsel, niet voor bombardementen!

Boeren samen voor vrede!

Vrede in Oekraïne!

Contactpersonen:

Attila Szocs, Coördinatiecomité van ECVC – +40 771 405 819 – NL, RO

Morgan Ody, Coördinatiecomité van ECVC – +33 626 97 76 43 – Frankrijk – FR, EN

E-mail: press@eurovia.org

Boerenforum “AUTONOMIE” 1-maart Destelbergen

inschrijven: https://forms.gle/NNmKjeUPzNhFnJrLA
Op 1 maart zijn we te gast op plukboerderij GRONDIG, Kruisdreef 8 te Destelbergen. Boeren Benny, Elise en Koen verwelkomen ons op hun CSA-boerderij.

Vanaf 9u nodigen we boeren en boerinnen uit om samen te zitten rond autonomie. We willen rond 2 belangrijke thema’s in overleg gaan:

– kleinschalige veehouderij
– eigen plantgoed opkweek

Met deze wintermeeting willen we boeren samenbrengen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Iedereen welkom met je problemen en ook je oplossingen!

Wat zijn onze grootste belemmering op ons bedrijf om autonoom te kunnen werken?
Wat houdt er ons tegen om aan de slag te gaan met dieren op de boerderij en opkweek van plantgoed?
Hoe pakken andere boeren dit aan?
Op welke manier heb jij het aangepakt?
Wat hebben we nodig om de nodige autonomie op ons bedrijf te krijgen?

Heb je nog vragen neem gerust contact op: boerenforum@gmail.com / 0494 624425

NYÉLÉNI VERKLARING VAN HET INTERNATIONALE FORUM VOOR AGRO-ECOLOGIE

Dit jaar vertaalden we samen met Toekomstboeren de “NYÉLÉNI VERKLARING VAN HET INTERNATIONALE FORUM VOOR AGRO-ECOLOGIE”.

In 2015 kwamen afgevaardigden van diverse organisaties en internationale bewegingen samen in Mali. Zij waren de vertegenwoordigers van kleinschalige voedselproducenten en consumenten, agro-ecologische boeren, inheemse volkeren en gemeenschappen (met inbegrip van jagers en verzamelaars), familiale boeren, landarbeiders, herders en pastorale veehouders, vissers en mensen uit de stad

En samen schreven ze de fundamenten van de agro-ecologische landbouw, een manifest voor onze beweging.

Dankzij diverse organisaties kunnen we vandaag een prachtige brochure verspreiden en hopen wij van harte dat dit document aanwezig zal zijn op elke samenkomst die landbouw gerelateerd is.

Je kan de brochure via deze link downloaden.

Grond voor Voedsel! – “Iedereen toegang tot gezonde voeding”

Tijs Boelens – Boerenforum (Version française en bas)

De boeren en de boerinnen staan deze decembermaand weer op straat. Ronkende tractoren en boze blikken. De zwaailichten flikkeren als hooivorken op in het winterlicht.

Met het Boerenforum struinen we door de eisenpakketten en willen we onze collega’s steunen. Maar we willen ook nuance. We willen geen doldraaiend landbouwmodel dat de grenzen van de planeet verpulvert en onze collega’s in het Zuiden op droog brood zet. Wij, de boeren en boerinnen die mee sleutelen aan onze organisatie en aan een duurzaam landbouwmodel, wij willen een eerlijk landbouwbeleid. We willen dat de primaire sector ook voor de boer en de boerin brood op de plank brengt, en niet alleen voor de toeleveranciers, adviseurs, verdelers en verwerkers. Een correct loon voor correct werk.

We willen niet schieten op de Europese ambities van Farm to Fork of de Green Deal. We vinden dat deze ambitieuze Europese plannen om een duurzame toekomst uit te stippelen hoogdringend zijn en kansen bieden om naar een veerkrachtig landbouwmodel te evolueren. Tegelijkertijd lijkt het wel of onze EU-politici de vergroening van Europa willen uittekenen volgens de lijnen van de geglobaliseerde wereldmarkt. In het harde blauw van de neoliberale traditie. Er is dan ook geen sprake van de broodnodige aanpak van de uitwassen van die harde economie en marktregulatie.

Het credo van het Europese Landbouwbeleid van de jaren ‘60 tot nu was: “The bigger the better”. Door de subsidiekraan, de chemielobby en de onderhandelingen met de grootbanken werden de Vlaamse boeren en boerinnen steeds opnieuw aangespoord om te blijven groeien. Maar dat ging ten koste van de natuurgebieden die kreunen onder de menselijke activiteit. Met een nieuwe stikstofwetgeving staat een noodzakelijke afbouw van de veestapel in de steigers. Maar hoe valt dat te rijmen met het beleid van de voorbije 60 jaar? En hoe geven we onze landbouwers een degelijke toekomst in het nieuwe model zonder hun goedkoop weg te saneren? ABS en Bioforum bonden alvast de kat de bel aan met hun open brief en ook wij vragen een degelijk stikstof beleid dat de kleine en echte familiale bedrijven op de rails houdt.

Bij het Boerenforum willen we dat Europa een nieuw credo handteert: In plaats van “nooit meer honger” is het tijd voor “Iedereen toegang tot gezonde voeding”. Zou dat niet eens echt vernieuwend zijn? En zou ons dat ook eens niet weg helpen van dat vermaledijde individuele schuldmodel, waarbij zowel de consument als de boerin en boer met de vinger worden gewezen.

In dat opzicht is de analyse van Dirk Draulans (Knack, 30/11/2021) frappant. Hij raakt enkele pijnlijke punten aan, maar verzandt dan in een zoektocht naar de zwarte piet. Met het Boerenforum geloven we echter al enkele jaren niet meer in zwarte pieten en na de rampzalige faillissementen in onze boerenmiddens geloven we ook niet meer in de subsidie-Sinterklaas die wou dat we groot zouden worden. En dat brengt ons bij een correcte visie, een maatschappelijke visie. Niet de boer of het bord is schuldig. Geen enkele boerin of boer is schuldig. Wij hebben braaf de markttendensen, de lenings- en de subsidievoorwaarden gevolgd.

Een agro-ecologisch, kleinschalig en gemoedelijk landbouwmodel heeft toekomst. En het is dat landbouwmodel of een razende snelweg  van de agro-industrie, met steeds zwaardere tractoren, steeds meer camions met in- en exportgoederen en steeds legere landschappen. Het eeuwig credo dat een gemoedelijk landbouwmodel onze regio niet kan voeden is daarbij ondertussen achterhaald. Ons landbouwmodel zet met veel minder brandstofverbruik en zonder een dolgedraaide soja-caroussel voldoende voedsel aan land voor een samenleving met een agro-ecologisch consumptiepatroon. 

Geen nood beste vleesliefhebber: daar horen ook pensen bij en af en toe eens “nen goeie biefstuk”. Die pensen en die biefstuk komen dan wel van een type veehouderij waarbij het vee hand in hand gaat met de ontwikkeling van natuurgebieden en het onderhoud van ons landbouwlandschap, of van een varkens- of pluimveehouderij die zich toelegt op de verwerking van de reststromen.

Die extensievere benadering van de veeteelt loont in crisistijd. De graanprijzen op de internationale markt schieten momenteel de hoogte in. Boerderijen die de internationale markt om te voorzien in hun veevoeders gaan in deze crisis door de knieën. De uitbuiting van goedkope arbeidskrachten in het zuiden en de productie van soja ten koste van regenwouden konden dat landbouwmodel blijkbaar niet afstoppen, maar in een wereld van klimaatverandering en internationale spanningen is de keuze voor dat gemoedelijkere landbouwmodel ‘common sense’.

Vanuit die maatschappelijke visie willen wij de kaart trekken van de kleine spelers in onze landbouw. Qua schaal en vaak ook qua praktijk zijn zij klaar voor een transitie, maar de overheden en de onderzoeken schieten te kort. Ze komen langs voor controles en houden die kleine boerderijen met hun subsidiebeleid geknecht, in plaats van hen in de goede richting te helpen.

Met Boerenforum staan we klaar om een steunpunt uit te bouwen zoals het Waalse DiversiFERM. Zij helpen boerderijen voor wie de economische maalstroom te hard wordt  en houden daarbij rekening met hun financiële mogelijkheden. We willen net als onze Waalse partnerorganisatie FUGEA de autonomie van landbouwbedrijven verhogen en de transitie naar een landbouwmodel met toekomst mogelijk maken. Maar we kunnen dit niet alleen, als kleine speler. De EU heeft ambitie met de Green Deal. Ze heeft ook het budget om dit waar te maken: meer dan ⅓ van het Europese budget gaat immers naar landbouw. Dit moet dienen om aan boeren duidelijk te maken dat we gas moeten terugnemen. Om geld vrij te maken zodat op de autostrade van de industriële landbouw afritten kunnen worden aangelegd, afritten naar de kleine veldwegen van de boerenlandbouw. 

Onze eisen:

 • Een einde aan het individueel schuldmodel – geen milieuonvriendelijke boerderijen bestraffen, maar hen uit de impasse helpen.
 • Markt en prijs regulatie die een regionale voedselstrategie bevordert en druk wegneemt bij alle boeren, zowel regionaal als buiten Europa.
 • Toegang tot landbouwgrond, gebouwen en woonst worden bevoorrecht aan producenten van ons regionaal voedsel: “grond voor voedsel”.  Beleid biedt hierover rechtszekerheid tijdens de volledige loopbaan.
 • De nodige middelen voor een echte korte keten: een onafhankelijke en openbaar logistiek netwerk tussen boer, verwerker en lokale winkel. En praktische ondersteuning aan boerinnen en boeren die zich organiseren om die korte keten op een eerlijke manier uit te bouwen   
 • Inkomenszekerheid voor boerinnen, boeren en netwerken tijdens hun zoektocht en transitie naar duurzame technieken en robuuste rassen die aangepast zijn aan de Vlaamse landbouwrealiteit.
 • Een Gemeenschappelijk Landbouw Beleid dat boeren en boerinnen ten volle ondersteunt om een Green Deal en Farm2Fork te realiseren en gebaseerd is op tewerkstelling binnen het bedrijf en niet op fysieke bedrijfsgrootte. 
 • Steun voor verwerkers die de kaart trekken van de kleinere spelers in onze primaire sector en daarmee de uitdaging aangaan deze kleinere spelers te verenigen en te versterken.
 • Onafhankelijke transitie-adviseurs die boerinnen en boeren helpen om de economische last die op hun bedrijf rust om te zetten in een incentief om te verduurzamen.
 • De Europese en regionale landbouwadministratie wordt omgebouwd van controleorgaan naar een ondersteunende administratie. Landbouw en Visserij zoekt samen met de boer uit waar hij recht op heeft en waar hij nood aan heeft.
 • Erkenning van boerenorganisaties die niet meeheulen met de agro-industrie, maar die boer, natuur en samenleving betrekken in de uitdagingen van de boerenstiel, namelijk voedselproductie die LEF (Lokaal Ecologisch Fair) heeft.   
 • Overheidssteun voor lage inkomens zodat er toegang is tot een duurzaam consumptiepatroon.   
 • Onderbouwd onderwijs in landbouwhogescholen die de landbouwpraktijk vanuit de ecologische bril bekijken en onderricht over ‘voeding’ en verwerking in alle onderwijsniveaus (van de kleuterschool tot het hoger onderwijs).
 • Genieten, veel meer genieten van ons eten en de boerin of de boer in onze buurt.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Tijs Boelens, woordvoerder Boerenforum, 0488/994732

Wim Moyaert, coördinator Boerenforum, 0494/624425

email: boerenforum@boerenforum

Des terres pour nous nourrir ! -“Une alimentation saine accessible pour tous”

Tijs Boelens – Boerenforum

Les agriculteurs et agricultrices sont à nouveau dans la rue en ce mois de décembre. Tonnerre de tracteurs et regards furieux. Les gyrophares scintillent comme des fourches dans la lumière d’hiver.

Avec le Boerenforum, nous fouillons dans les revendications et voulons soutenir nos collègues. Mais nous voulons aussi de la nuance. Nous ne voulons pas d’un modèle agricole tordu qui pulvérise les frontières de la planète et laisse nos collègues du Sud au pain sec. Nous, les agriculteurs qui contribuent à façonner notre organisation et un modèle agricole durable, voulons une politique agricole équitable. Nous voulons que le secteur primaire fasse vivre les agriculteurs, et pas seulement les fournisseurs, les conseillers, les distributeurs et les transformateurs. Un salaire équitable pour un travail équitable.

Nous ne voulons pas tirer sur les ambitions européennes de Farm to Fork ou du Green Deal. Nous pensons que ces plans européens ambitieux pour un avenir durable sont urgents et offrent des opportunités pour évoluer vers un modèle agricole résilient. Dans le même temps, il semble que pour nos politiciens européens, le verdissement de l’Europe doive se faire selon les principes du marché mondial globalisé. Dans le bleu dur de la tradition néo-libérale. Il n’est donc pas question de s’attaquer aux excès de cette économie dure et de la réglementation du marché, qui sont pourtant indispensables.

Le credo de la politique agricole européenne des années 1960 à aujourd’hui était : “Plus c’est gros, mieux c’est”. Grâce au robinet à subventions, au lobby des produits chimiques et aux négociations avec les grandes banques, les agriculteurs flamands ont été encouragés à maintes reprises à grandir. Mais cela s’est fait au détriment des réserves naturelles qui gémissent sous l’activité humaine. Avec la nouvelle législation sur l’azote, une réduction nécessaire du cheptel est en vue. Mais comment concilier cela avec la politique menée au cours des 60 dernières années ? Et comment donner à nos agriculteurs un avenir décent dans le nouveau modèle sans faire disparaître leur main-d’œuvre bon marché ? L’ABS et Bioforum ont déjà tiré la sonnette d’alarme avec leur lettre ouverte et nous demandons nous aussi une politique judicieuse en matière d’azote qui permette de maintenir les petites et véritables exploitations familiales sur les rails.

Au Boerenforum, nous aimerions entendre un nouveau credo pour l’Europe de demain : “Une alimentation saine accessible pour tous”. Ne serait-ce pas vraiment innovant ? Et cela ne nous aiderait-il pas également à nous éloigner de ce maudit modèle de responsabilité individuelle, où le doigt est pointé à la fois sur le consommateur et sur l’agriculteur ?

À cet égard, l’analyse de Dirk Draulans (Knack, 30/11/2009) est frappante. Il aborde certains points douloureux, mais s’enlise ensuite dans une recherche de Père Fouettard. Cependant, au Boerenforum, nous ne croyons plus au Père Fouettard et, après les faillites désastreuses dans nos milieux agricoles, nous ne croyons plus au Père Noël Subventions qui voulait que nous grandissions. Et cela nous amène à une vision correcte, une vision sociétale. Ce n’est pas l’agriculteur ou l’assiette qui est coupable. Aucun fermier ou fermière n’est coupable. Nous avons suivi docilement les tendances du marché, les conditions de prêt et de subvention.

Un modèle agricole agro-écologique, à petite échelle et convivial a de l’avenir. Et c’est ce modèle agricole ou une autoroute en furie avec des tracteurs toujours plus lourds, des camions toujours plus nombreuses avec des marchandises d’importation et d’exportation et des paysages toujours plus vides que nous devons choisir. L’éternel credo selon lequel un modèle agricole pacifique ne peut pas nourrir notre région est devenu obsolète. Avec une consommation de carburant bien moindre et sans insensé carrousel de soja, notre modèle agricole produit suffisamment de nourriture pour une communauté ayant un mode de consommation agro-écologique. 

Ne vous inquiétez pas, cher amateur de viande : cela inclut les tripes et un bon steak de temps en temps. Ces tripes et ces steaks proviennent d’un type d’élevage où le bétail va de pair avec le développement d’espaces naturels et l’entretien de notre paysage agricole, ou d’un élevage de porcs ou de volailles spécialisé dans la transformation des flux résiduels.

Cette approche plus extensive de l’élevage est payante en temps de crise. Les prix des céréales sur le marché international s’envolent actuellement. Les exploitations agricoles qui ont besoin du marché international, l’exploitation d’une main d’œuvre bon marché dans le sud et la production de soja au détriment des forêts tropicales sont sur les genoux dans cette crise. Dans un monde marqué par le changement climatique et les tensions internationales, le choix de ce modèle agricole plus pacifique relève donc du “bon sens”.

De cette vision sociétale, nous voulons tirer parti des petits acteurs de notre agriculture. En termes d’échelle et souvent aussi en termes de pratique, ils sont prêts pour une transition, mais les autorités et les enquêtes ne sont pas à la hauteur des attentes. Ils viennent pour des inspections et maintiennent ces petites exploitations en esclavage avec leur politique de subventions, au lieu de les aider dans la bonne direction.

Avec le Boerenforum, nous sommes prêts à développer un centre de soutien comme DiversiFERM, qui aide les exploitations pour lesquelles le tourbillon économique devient trop dur, au regard de leurs possibilités financières. Comme notre organisation partenaire wallonne FUGEA, nous voulons accroître l’autonomie de ces exploitations et permettre la transition vers un modèle agricole d’avenir. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls, en tant que petit acteur. L’UE a de l’ambition avec le Green Deal. Elle dispose également du budget nécessaire pour y parvenir : après tout, plus des ⅓ du budget européen sont consacrés à l’agriculture. Cela devrait permettre de faire comprendre aux agriculteurs que nous devons prendre du recul. Pour libérer de l’argent afin de construire des sorties de l’autoroute de l’agriculture industrielle, vers les petites routes de campagne de l’agriculture paysanne. 

Nos exigences :

 • La fin du modèle de la dette individuelle – ne pas pénaliser les exploitations non respectueuses de l’environnement, mais les aider à sortir de l’impasse.
 • Une régulation du marché et des prix qui favorise une stratégie alimentaire régionale et soulage tous les agriculteurs, qu’ils soient régionaux ou non européens.
 • L’accès aux terres agricoles, aux bâtiments et aux logements est privilégié pour les producteurs de notre alimentation régionale : “land for food”.  La politique offre une sécurité juridique à cet égard tout au long de leur vie professionnelle.
 • Les ressources nécessaires à une véritable chaîne courte : un réseau logistique indépendant et public entre l’agriculteur, le transformateur et le magasin local. Et un soutien pratique aux agriculteurs qui s’organisent pour développer cette filière courte de manière équitable.   
 • Sécurité des revenus des agriculteurs, des exploitants et des réseaux pendant leur recherche et transition vers des techniques durables et des variétés robustes adaptées à la réalité agricole flamande.
 • Une politique agricole commune qui aide pleinement les agriculteurs à réaliser un Green Deal et un Farm2Fork et qui est basé sur l’emploi au sein de l’entreprise et non sur sa taille physique. 
 • Soutien aux transformateurs qui relèvent le défi d’unir et de renforcer les petits acteurs de notre secteur primaire.
 • Des conseillers indépendants en transition qui aident les agriculteurs à transformer la charge économique pesant sur leurs entreprises en une incitation à devenir plus durables.
 • L’administration agricole européenne et régionale passe d’un organe de contrôle à une administration de soutien. Avec l’agriculteur, le ministère de l’agriculture et de la pêche détermine ce à quoi il a droit et ce dont il a besoin.
 • La reconnaissance des organisations d’agriculteurs qui ne coopèrent pas avec l’agro-industrie, mais qui impliquent l’agriculteur, la nature et la société dans les défis du métier d’agriculteur, à savoir une production alimentaire qui est LEF (Localement Ecologiquement Juste).   
 • Le soutien du gouvernement aux faibles revenus afin de permettre l’accès à un mode de consommation durable.   
 • L’enseignement dans les lycées agricoles qui envisagent la pratique agricole dans une perspective écologique et l’enseignement de la “nutrition” et de la transformation à tous les niveaux d’enseignement (de la maternelle à l’enseignement supérieur).
 • Apprécier, beaucoup mieux apprécier notre nourriture et l’agricultrice ou l’agriculteur environnant.

Note aux rédacteurs : pour plus d’informations, veuillez contacter :

Tijs Boelens, porte-parole Boerenforum, 0488/994732

Wim Moyaert, coordinateur Boerenforum, 0494/624425

email: boerenforum@gmail.com

oproep #StemDitGLBWeg

Vraag Euro parlementsleden te stemmen tegen dit GLB 2023-2027!

We hebben nog maar een paar uur om geschiedenis te schrijven! Zeg, net als de honderden burgers die op 19 november voor het Europees Parlement stonden, tegen de leden van het Europees Parlement dat dit GLB niet van ons is en roep hen op om tijdens de plenaire stemming in Straatsburg op 23 november 2021 TEGEN dit GLB te STEMMEN.

Overstelp de brievenbussen van uw EP-leden in 3 klikken, per land en op TWITTER:

https://act.greens-efa.eu/cap-twitter

https://act.greens-efa.eu/nl/cap-email

We zullen het hier niet bij laten, het landbouw- en voedselbeleid gaat ons allemaal aan, volg onze verdere mobilisatie-evenementen op Change the CAP💡 Met het gemeenschappelijk landbouwbeleid is 400 miljard euro aan overheidsgeld gemoeid, 1/3 van de EU-begroting. Aanstaande dinsdag 23 november wordt gestemd voor de 5 komende jaren (2023-2027).☠️ Het nieuwe GLB-voorstel biedt geen antwoord op de huidige sociale en ecologische problemen. Het blijft de intensieve landbouw en export bevorderen en accentueert de verdwijning van kleine en middelgrote landbouwbedrijven.🌱 Met zo’n begroting zouden we kunnen overschakelen op een landbouwmodel op mensenmaat, dat banen schept en goed is voor de gezondheid en het milieu. 🥕 Met zo’n budget zou gezond eten voor iedereen toegankelijk kunnen zijn…

#VoteThisCAPdown#ChangetheCAP#StemDitGLBWeg#veranderhetglb