WINTERMEETING 10 februari 2019

Beste boer en boerin,

De voedselketen kan anders en beter georganiseerd worden!

Boerenforum wil de stem van boeren en hun consumenten versterken. Op de wintermeeting kijken we samen hoe we Boerenforum op de kaart van de Vlaamse landbouw zetten en op welke manier we onze boodschap gaan verspreiden.

Kom met goesting en ideeën naar onze wintermeeting.

zondag 10 februari 2019 houden we onze jaarlijkse wintermeeting in

Ursene 14, 1840 Londerzeel bij Seizoensmaak en Local Social, familie Buggenhout. (http://www.local-social.be/)

We starten om 10 uur

en sluiten af tegen 17 uur

Omdat op de meeting geraken geen obstakel mag wezen, kan je terugbetaling krijgen van je verplaatsingkosten met openbaar vervoer. Station Londerzeel is op 15 min stappen van Local Social

Wil je er bij zijn, graag een seintje via mail: boerenforum@gmail.com

via facebook: boerenforum

Solidariteitsbijeenkomst: Grond voor landbouwers niet Huts

Dinsdag 11/12 van 8u tot 8.30u, organiseren we samen met Fian een solidariteitsbijeenkomst tegenover het nieuw justitiepaleis (Opgeëistenlaan 401A)

Oproep ter ondersteuning van de boer en burgers die een rechtszaak opstartten tegen de verkoop in één lot van 450 hectare publieke landbouwgrond aan een investeringsonderneming uit de portefeuille van Fernand Huts. We verzamelen voor het justitiepaleis in Gent op de dag van het proces. Met deze samenkomst willen we de aanklagers ondersteunen en duidelijk maken dat landbouwgrond moet dienen voor voedselproductie en niet voor speculatie.

We wachten jullie op met koffie en vers lokaal brood, dus ontbijten hoeft niet.

Wat is de zaak Huts :

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij uit de portefeuille van Fernand Huts . Eén boer en enkele burgers besloten een rechtszaak aan te spannen om de verkoop ongedaan te maken. Zij vinden steun bij heel wat boeren en boerinnen in de regio en in heel Vlaanderen. Hun argument is dat door de landbouwgronden in één bulk te verkopen, het OCMW de facto alle landbouwers uitsloot van de verkoop. De aankoop vereiste namelijk 17,5 miljoen euro. Het resultaat was dat de gemiddelde prijs per ha slechts 39.000 euro bedroeg terwijl de prijs van gronden in de regio kan oplopen tot 100.000 euro. De aanklagers argumenteren daarom dat er sprake is van indirecte staatssteun.

Onze boodschap :

We willen onze steun uitdrukken aan de boer en burgers die een rechtszaak aanspanden tegen de verkoop.

Landbouwgrond staat overal ter wereld onder druk, maar in België is het probleem extreem urgent. In Vlaanderen verdwijnt elke dag 6 ha open ruimte waarvan een groot deel landbouwgrond. Bovendien neemt de concentratie van landbouwgrond toe; kleine landbouwbedrijven worden opgedoekt of geïntegreerd in grootschalige landbouwbedrijven. Sinds 1980 verloor België 68 procent van haar landbouwbedrijven. Jaarlijks gaan 2000 jobs in de Belgische landbouwsector verloren. Deze tendensen hebben een grote invloed op de grondprijs. Onlangs bracht de federatie van notarissen een overzicht over grondprijzen uit. Daaruit bleek dat de prijs van landbouwgrond in Vlaanderen verdrievoudigd is in de afgelopen 10 jaar. De druk op landbouwgrond en moeilijke toegang tot grond voor landbouwers heeft grote gevolgen voor onze lokale voedselproductie. Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen ?

In een context waarin toegang tot landbouwgrond voor landbouwers steeds moeilijker wordt, moet een goed beheer van publieke gronden tot de prioriteiten van de overheid behoren. Het is dringend tijd dat de overheid een grotere rol speelt in het beschermen van landbouwgrond en het zorgen voor toegang tot grond voor onze landbouwers. Dit is essentieel om lokaal, duurzaam en kwalitatief voedsel te garanderen vandaag en in de toekomst.

‘Grote overwinning voor de rechten van boerinnen en boeren wereldwijd. Steun van België en Europa blijft echter uit.’ (bron: fian)

Op 28 september stemde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties met een grote meerderheid (33 stemmen voor, 11 onthoudingen, 3 stemmen tegen) voor de goedkeuring van de Verklaring voor de rechten van boereninnen, boeren en andere op het platteland werkzame personen. Deze historische overwinning is het resultaat van meer dan 17 jaar mobilisatie door de internationale boerenbeweging La Via Campesina. De verklaring moet nu enkel nog goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van de VN. Deze finale stemming staat gepland voor 20 November 2018.

 

Deze overwinning van de boeren.inn.beweging werd echter getemperd door het feit dat België en 6 andere Europese landen zich tijdens de stemming onthielden, alsook door de negatieve stemmen van Engeland, Hongarije en Australië (zie lijst hieronder). Onze regering geeft hierdoor een sterk signaal dat ze het niet nodig acht om de boer.inn.enlandbouw te beschermen en keert duurzame landbouw hiermee de rug toe. België kan echter alsnog beslissen om de Verklaring te steunen door tijdens de stemming binnen de Algemene vergadering voor de Verklaring te stemmen.

De verworvenheden van deze verklaring

De Mensenrechtenraad erkent de noodzaak om de rechten van boerinnen en boeren te versterken en richtte daarom in 2012 een werkgroep op die een ontwerpverklaring moest uitwerken. Landbouwgemeenschappen worden immers het meest getroffen door honger en worden geconfronteerd met systematische schendingen van hun fundamentele rechten, zoals : landroof en inname van natuurlijke grondstoffen, biopiraterij, criminalisering van leiders in landbouwgemeenschappen, dwangarbeid in grote industriële plantages, enz.

Door de bescherming van de rechten van degenen die ons voedsel produceren en de natuurlijke grondstoffen die nodig zijn voor deze productie, draagt de Verklaring bij tot de oplossing voor de huidige grote crisissen : armoede op het platteland en voedselonzekerheid, klimaatverandering, aantasting van de natuurlijke rijkdommen en massaal verlies van de biodiversiteit, …

Concreet bundelt en verduidelijkt de Verklaring de rechten van boerinnen, boeren en andere op het platteland werkzame personen, zoals het recht op grond, zaaigoed, water, sociale zekerheid, gezondheid, huisvesting, onderwijs, fatsoenlijk inkomen, ontwikkeling, participatie, rechtspraak, …

België gaat tegen de stroom in

Het standpunt van België en de Europese staten is des te onbegrijpelijker omdat verschillende Europese instellingen, waaronder de Europese Economische en Sociale Raad en het Europees Parlement, in 2018 nog, de lidstaten uitdrukkelijk hebben opgeroepen voor de rechten van de boeren en boerinnen te stemmen. Ook in België is er steun voor de Verklaring. Zo riepen de regionale ministers van Landbouw (Joke Schauvliege en René Collin) de minister van Buitenlandse Zaken op om de VN-verklaring goed te keuren. Om nog maar te zwijgen van de massale steun van het Belgische middenveld (meer dan 60 vakbonden en Belgische middenveldorganisaties steunen de verklaring) en de Europese burgers (een petitie op Europees niveau verzamelde 71.000 handtekeningen). Door haar weigering om de rechten van boeren en boerinnen te beschermen ontkent België dat boeren en boerinnen systematische mensenrechtenschendingen ondervinden en specifieke bescherming nodig hebben.

Notes aux rédactions :

  • Ontwerp-resolutie A/HRC/39/L.16 van de VN Verklaring over de rechten van boeren, boerinnen en andere personen op het platteland werkzame personen. : http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=198&t=4
  • Resultaat van de stemming :
  • Ja (33) : Afghanistan, Angola, Burundi, Chili, China, Ivoorkust, Cuba, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Egypte, Ethiopië, Irak, Kenya, Kirghizstan, Mexico, Mongolië, Népal, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Fillipijnen, Qatar, Rwanda, Saoudi-Arabië, Sénegal, Zuid-Africa, Zwitserland, Togo, Tunesië, Ukraine, Arabische Emiraten, Bolivië
  • Onthouding (11) : België, Brazilië, Kroatië, Georgië, Duitsland, Ijsland, Japan, Korea, Slovakije, Slovenië, Spanje,
  • Neen (3) : Australië, Hongarijë, Engeland

 

bron: https://www.fian.be/Grote-overwinning-voor-de-rechten-van-boerinnen-en-boeren-wereldwijd-Steun-van?lang=fr

Artikel Vilt: “Landbouwrampenfonds is er alleen voor de grote boeren”

 

24.10.2018 “Landbouwrampenfonds is er alleen voor de grote boeren”


Het Boerenforum vraagt aandacht voor de droogteschade op CSA-boerderijen en andere kleine landbouwbedrijven met een grote diversiteit aan teelten. Deze zomer heeft elke boer – groot of klein en gangbaar of bio – geworsteld met de droogte, maar als het gaat over de vergoeding van de schade dan staan hun kansen er anders voor. “Het Landbouwrampenfonds is er voor de grote en voor het systeem eenvoudig controleerbare landbouwbedrijven. De schade die kleinere producenten leden, zal waarschijnlijk niet begrepen worden”, zegt Tijs Boelens van het Boerenforum.

Hij verklaart zich nader: “Kleinere producenten zoals bio- en CSA-boeren hebben ondanks hun klimaatvriendelijke teelttechnieken en erg divers teeltplan dit seizoen ook droogteschade geleden. Voor de Vlaamse overheid kan dat anders lijken omdat er uit onze hoek weinig of geen schadedossiers zijn ingediend. Dat heeft een andere reden, namelijk de vrees dat we niet serieus genomen worden omdat droogteschade op een perceel van 1 hectare met 20 teelten moeilijker meetbaar is dan op een 5 hectare grote maïsakker. Bovendien is het voor kleine (groente)producenten met afzet in de korte keten geen optie om wekenlang te wachten op de rondgang van de schattingscommissie. Tegen de tijd dat zij langskomen, heeft een CSA-boer een mislukte teelt al gefreesd en dat stukje van het perceel nieuw ingezaaid met een najaarsteelt zoals spinazie.”

Boelens wil de overheid duidelijk maken dat de huidige werkwijze van het Landbouwrampenfonds een deel van de doelgroep uit de boot doet vallen. De bedrijfsleider van het Pajotse biobedrijf De Groentelaar hoopt dat collega-landbouwers zijn oproep kracht bijzetten door hun droogteschade alsnog te ramen. Zelf deed hij die oefening, gestaafd door aankoopbewijzen van zaai- en plantgoed.

“Boerenforum doet een oproep om droogteschade te melden, en richt zich daarmee ook tot de kleine producenten die geen schadedossier bij de overheid indienden”, zegt Tijs Boelens. “We moeten als kleine producenten af van de houding dat we geen aangifte doen omdat de vergoeding toch door onze neus geboord zal worden. Als de beleidsmakers willen nadenken over een andere manier van schaderegistratie, dan moet het in de toekomst mogelijk zijn dat alle producenten – groot én klein – bij extreme weersfenomen overheidssteun genieten.”

Door de voorafbetaling van hun oogstaandeel delen de klanten van een CSA-boerderij in het teeltrisico van de boer. Deze consumenten fungeren als het ware als rampenfonds. Op de vraag hoe je dat rijmt met een tussenkomst door de overheid bleef het antwoord uit.

Bron: http://www.vilt.be/landbouwrampenfonds-is-er-alleen-voor-de-grote-boeren

Beeld: De Groentelaar

 

Droogteschade

Vanuit het Boerenforum overwegen we een campagne op te starten om onze droogteschade op de kaart te zetten. De steunmaatregelen van de overheid zullen voornamelijk naar de grote, voor het systeem begrijpbare, boeren kijken. Kleinere producenten onder ons zullen, ondanks bloed, zweet en tranen, ondanks de meer klimaatvriendelijke teelttechnieken, ondanks de efficiënte aanpassingsstrategie binnen een teeltplan, waarschijnlijk niet begrepen worden. Onze schade zal waarschijnlijk ook niet serieus worden genomen, want niet controleerbaar. De mislukte teelten werden door velen onder ons immers alweer ondergefreesd en vervangen door iets anders.
Om een beeld te krijgen van het draagvlak voor deze campagne, vragen we om de 3 vragen in onderstaande link te beantwoorden.
https://goo.gl/forms/DEYPmvhzOJyx1hq13

Bedankt!

Verslag na het weekend van la petite foire in Libramont-Neufchateau door Luc Vankrunkelsven

Libramont-Neufchateau: tweesporenlandbouw

Jaarlijks is er de grote landbouwbeurs in Libramont (1) en een beetje verder, in Neufchateau, La Petite Foire (2). Het is een hele onderneming: reizen, zo diep in provincie Luxemburg! De meeste boeren doen dat met de auto, maar ik zit toch op de trein tussen een aantal oudere ‘gangbare’ boeren. Het is duidelijk dat ze op weg zijn naar het feest in Libramont. Zelf moet ik in Libramont van spoor veranderen. Zitten we letterlijk op en in een tweesporenlandbouw?

De staat van de boer

Als je twee uur en half moet treinen, dan kan een mens goed lezen. Eindelijk komt het er van om de knipsels van het grote landbouwdebat in het Nederlandse Dagblad Trouw te lezen: ‘De staat van de boer’. Een vriend uit Groningen stuurt me het debat namelijk al weken door. Met het onderzoek werden 15.000 Nederlandse bedrijven bereikt. Ondanks de drukke lente vulden 2200 boeren en boerinnen de vragenlijst in. Ruim 1000 persoonlijke verhalen werden ingestuurd. Prof. Emeritus Jan-Douwe Van der Ploeg deed voor het laatst dit onderzoek in 1994. Deze keer was het hoogleraar Han Wiskerke van Wageningen, die het onderzoek leidde.

Jan Douwe nodigden we op het laatste Boerenforum (3) in de abdij van Park ( 7 april 2018) uit. Hij reflecteert nu in Trouw op wat hij in de vele verhalen opvangt: “Het onderzoek laat zien dat er twee, onderling sterk verschillende visies zijn. In de eerste benadering staat het idee centraal dat er iets fundamenteel mis is met de manier waarop de landbouw is georganiseerd en verder wordt ontwikkeld. Er is een crisis binnen de landbouw zelf. In de tweede visie komt de crisis van buiten. Met de landbouw zelf is niks mis. Het zijn de ànderen, van buiten de sector, die de crisis veroorzaken.
(…) Nu is het zo dat beide visies elkaar ten dele overlappen. Maar in de kern staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Ook omdat ze tot een totaal ander handelingsperspectief voeren.
(…) In de eerste visie lijken boeren meer op eigen initiatieven en eigen oplossingen te vertrouwen. Dat heeft tot allerlei mooie, nieuwe bedrijven geleid die veel dichter bij samenleving en natuur staan. In dagblad Trouw is daar ook volop aandacht voor. Ironisch genoeg komen dergelijke initiatieven veelal in de knel door de regelgeving die vaak een reactie is op de vervuilende schaalvergroting en intensivering.”

Twee werelden. Twee visies.

Die twee werelden en twee visies zie je nu op enkele kilometers van elkaar. Het vreemde is dat beide ‘feesten’ ondersteund worden door de Provincie Luxemburg en door Waalse ministeries. ‘Libramont’ uiteraard ook door de industrie en de grote, met de agro-industrie verstrengelde, boerenbonden van deze wereld. Het is aan het adres van deze verstrengelde machten dat Wervel, samen met Boerenforum, Velt en Testaankoop een Open Brief schreef, om de machtsongelijkheid in de Voedselketen aan te klagen (4).

De aanblik is totaal verschillend. In Neufchateau kan je heerlijk kuieren en smullen langs de kraampjes die regionale en vooral biologische producten aanbieden. Van kazen over taarten tot zeep van ezelinnenmelk. Je ontmoet er veel jonge mensen, die de toekoms willen dragen, samen met hier en daar een grijsaard, die mee de eerste visie deelt. Agroecology in Action (5) heeft er een debattent, waar tal van activiteiten plaatsvinden. Zo wordt er zaterdag o.a. de ‘Chartecommunepaysanne’ (6) voorgesteld. In het vooruitzicht van de lokale verkiezingen van oktober. Wat jammer dat dit nog niet in het Nederlands verkrijgbaar is. Iets voor Fian om te vertalen?

Libramont is veel massaler, met meer oude mensen, al zijn er natuurlijk ook hele gezinnen die op bezoek komen. Ik zie trouwens ook grootouders met kleinkinderen in het station. Er zijn eveneens veel tentjes, maar vooral de grote machines en tractoren domineren. Ook die zie ik op draagzakken in het station van Libramont verschijnen. Een andere zak is van ‘agriconomie’ (7). Zou het een antwoord ‘vanuit de sector’ zijn aan ‘agro-ecologie’?

De weg is nog lang. Laat ons ondertussen aan alternatieven verder werken. Zouden de twee sporen ooit kunnen samenkomen?

Luc Vankrunkelsven,
Brussel, 30 juli 2018.

(1)https://www.foiredelibramont.com
(2)https://lapetitefoire.lemap.be/
(3)https://boerenforum.wordpress.com/
(4)https://www.wervel.be/images/stories/faire_landbouwprijzen_gezond_ketenoverleg_open_brief_24juli18_2.pdf en http://www.vilt.be/open-brief-vraagt-ketenoverleg-om-faire-landbouwprijzen
(5)http://www.agroecologyinaction.be
(6)https://chartecommunepaysanne.lemap.be/La-Charte-Commune-Paysanne