STOP DE ECHTE WAANZIN!

Met de gelekte documenten van MAP-7 worden de Vlaamse landbouwbedrijven voor de zoveelste keer in korte tijd getorpedeerd. Net als met “STOP DE WAANZIN” worden de landbouwers opnieuw vol woede de straat op gejaagd. 

Wij vragen ons af waarom.

Wie heeft er belang bij de mensen die voor ons voedsel zorgen, tot wanhoop te drijven met holle campagnes, gelekte documenten, voorstellen tot regelgeving die nergens op slaan? Net als met het GLB, de koolstofcredits, de stikstofcrisis, enz slaan het beleid en de meeste organisaties die claimen het goed voor te hebben met boer en boerin, de bal volledig mis. 

Zo ook nu met MAP-7. Al na 10 jaar Mest Actie Plan, werd het duidelijk dat deze aanpak niet werkt. Even was er een lichtpunt toen we met de bedrijfsadviseurs van de VLM samenwerking kregen ipv controle en boetes. Maar al snel werd dit door de minister van landbouw afgevoerd en werd verder ingezet op extra NER-D mits mestverwerking en represailles.

dubbeldoel koeien in de weide HR-copyright-Teja-De-Prins

We blijven hangen in end-of-pipe oplossingen, die we hier niet nog eens op een rijtje gaan zetten. Wij als boeren kennen ze ondertussen al genoeg en vloeken er elke dag opnieuw op. Ze verplichten ons om volgens computer gegenereerde cijfers, regels en boekhouding te werken. Ze verhinderen ons om in harmonie met de natuur te werken, die onvoorspelbaar is, maar wel overvloedig geeft als ze gerespecteerd wordt in haar grilligheid.

De gelekte info slaat nergens op en dient naar ons inzien enkel om boer en boerin de straat op te jagen om de verkeerde redenen. De straat op voor de agro-industrie, voor de banken en toeleveringsbedrijven die van landbouw een verdienmodel voor zichzelf hebben gemaakt. Een verdienmodel dat ons boeren nooit een waardige prijs zal geven, dat ons nooit de kans zal geven om duurzaam degelijke voeding te produceren voor de mensen rondom de boerderij.

Op zoek naar de bron van deze malaise komen we bij de werkelijke oplossingen voor onze landbouw. Het zijn die brongerichte oplossingen die we nodig hebben en laat het net dat zijn waar we niks over horen. Blijkbaar is het gemakkelijker om te dweilen ipv de kraan dicht te draaien. Wie heeft belang bij het niet dichtdraaien van de kraan? Wie heeft belang bij de externe input op een landbouwbedrijf? 

Voor ons is het ondertussen heel duidelijk dat bijna alle externe input schadelijk is voor het landbouwbedrijf. Schadelijk voor de bedrijfsvoering, de bodem, de planten, dieren en toxisch voor boer en boerin. Rampen zoals PFAS tonen keer op keer aan dat ons economisch neoliberaal model ons leefmilieu en de mensen die er in werken in gevaar brengen. 

Lokale oude graangewassen HR-copyright-Teja-De-Prins

We moeten dringend de bronbevuiling benoemen en de problemen aanpakken bij de bron. Volgens ons zijn dit de systemen die onze landbouw onderuit halen:

 • de zinloze import van soja en export van vlees waaraan iedereen dik verdient, behalve de boeren en consumenten in zowel het zuiden als het noorden
 • het zinloos transporteren van voedsel (het is toch onvoorstelbaar dat je in Vlaanderen, patattenland bij uitstek, in de courante supermarkten aardappels uit Israël vindt!?)
 • het ongebreideld boomen van de verwerkingsindustrie, de retail, de supermarkten,… Dit maakt de korte keten kapot. Er blijft bijna geen enkele lokale winkel, melkerij, slagerij, bakkerij meer over, die de boer helpt zijn producten lokaal te vermarkten.
 • de input van kapitaal en subsidies, zoals de VLIF-steun, die de boer steeds opnieuw opjaagt om te investeren en aan schaalvergroting te doen. Het enige resultaat daarvan is dat investeerders steeds meer verdienen en de boeren steeds minder.
 • de uitputting van de bodem door monoculturen die ons opgedrongen zijn door de industrie.
 • de technofix zoals luchtwassers, mestverwerking, methaanreducerende pillen, carboncredits, … stuk voor stuk pleisters op de wonde die het probleem niet bij de bron aanpakken en enkel te kaderen zijn binnen een verdienmodel voor de (agro)industrie.
 • fossiele brandstof, chemicaliën, kunstmest en steeds grotere machines die bodem, plant en dier onrespectvol behandelen en doden. Ze brengen enkel winst voor multinationals en de dood voor de boer.
 • de véél te grote veestapel die ons leefmilieu niet kan dragen en ons opgedrongen is omdat we geen faire prijs krijgen voor onze voedselproductie.
 • boeren die dierlijke NPK’s (mest) tegen betalen moeten afvoeren en daarna nogmaals moeten betalen om chemische NPK’s (kunstmest) aan te voeren.
 • de markt van vraag en aanbod, een wereldwijd  gecreëerd systeem, waarin het aanbod altijd fictief groter is dan de vraag. Op geen enkele manier laat dit systeem ons toe om aanspraak te maken op een correcte prijs voor onze producten.

We hebben geen nood meer aan oplossingen die het huidige landbouwmodel op de rails houden. Nu, vandaag nog moeten we de transitie inzetten. Vandaag moet er een plan komen dat het ons mogelijk maakt om aan de toekomst te werken van een boerenlandbouw. Het probleem kunnen we tegen morgen niet meer opgelost krijgen, maar wel terdege in de toekomst, voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, …

In juli riepen we op om net als in Nederland een Vlaams boerenplan op te stellen met oplossingen die onze problemen aan de bron aanpakken en de stap zetten naar een nieuw, stevig en degelijk landbouwmodel. Deze oproep willen we nogmaals herhalen voor alle boeren, boerinnen en landwerkers om hier hun schouders onder te zetten. 

Steun Boerenforum, wordt lid en laat jouw visie en ideeën horen. Zo gaan we samen voor een vitaal landbouwmodel!

Advertentie

Pachtwet in Vlaanderen, Als de vos de passie preekt…

Op 17 augustus dook het pachtmonster van Loch Ness nog eens op uit het woelige water van Landbouw en Omgeving (“Wordt pachtopzeg in groene gebieden versoepeld ?”, VILT, 17 augustus 2022) en nu ook nog even snel tijdens de MAP-storm.

 Er is afgesproken dat er binnen afzienbare termijn 4000 hectare bos moet bijkomen en dat streefdoel blijft steken  – aldus de “bos teller” – op 656 hectaren. Volgens Andy Pieters, medewerker van Minister Demir, ligt dat aan de pachtwet: “Vooral de verouderde pachtwetgeving strooit roet in het eten. Dit is één van de grootste drempels om Vlaanderen groener te maken.”

Bart Dochy, voorzitter van de Commissie Landbouw, plaatst enkele kanttekeningen bij het verhaal, en met name waarom niet iedereen daar warm van wordt. Hij mist – zeer terecht – een gebiedsgerichte visie en vreest voor de leefbaarheid van veel boerderijen als de opzeg van landbouwgrond voor bebossing-van-algemeen-nut dusdanig versoepeld wordt. Maar hij vergoelijkt anderzijds ook de bebossing van landbouwgrond als deze binnen de perken blijft : “Als een landbouwer de pacht verliest van een of een paar hectare, is dat niet altijd een probleem voor de verderzetting van zijn bedrijf.”

De discussies tonen aan hoe belangrijk het is om aanpassingen in de pachtwet – onder welke vorm dan ook – te blijven in vraag stellen, de gevolgen van de voorgestelde aanpassingen tot in het uiterste door te denken, en elk argument voor wijziging tot op het bot te analyseren, zelfs als dat ingebracht wordt door “verdedigers” van het boerenbelang.

De hierboven aangehaalde uitspraken zijn – op zijn zachtst gezegd – niet correct. Sommige zijn zonder twijfel goed bedoeld, maar andere zijn tendentieus, of getuigen van een gebrekkige kennis van de realiteit van het boerenbedrijf.

De pachtwet wordt niet alleen hier, maar zowat overal, te pas én te onpas, “verouderd” genoemd. Maar we hebben nog nergens een degelijke onderbouwing gehoord, niemand kan ons vertellen wat er nu precies in die pachtwet staat dat niet meer aansluit bij de realiteit van deze tijd.

De essentie van de pachtwet is de pachters de continuïteit en de zekerheid te bieden die zij nodig hebben omdat hun bedrijf nu eenmaal een landbouwbedrijf is. Aan die realiteit van het landbouwbedrijf is niets veranderd dat aanleiding zou kunnen geven om de zekerheid en continuïteit van het grondgebruik in hoofde van de pachter minder strak te handhaven. Wel integendeel : ecologische duurzaamheidscriteria (grotendeels te herleiden tot “grondgebondenheid”) zijn sedert de afkondiging van de actuele versie van de pachtwet in 1988 vele malen verstrengd, het landbouwinkomen (recht evenredig met het aantal hectaren waarover men beschikt) naar een onhoudbaar laag niveau weggezonken.

De bewering dat de pachtwet één van de grootste drempels is om Vlaanderen groener te maken,  is een uitspraak van dezelfde orde. Een vrijblijvende uitspraak, door herhaling vanzelfsprekend geworden, maar door niets onderbouwd. Dit onderbouwen zou trouwens een heel lastige klus zijn, omdat het ook helemaal niet waar is. De grote drempels om Vlaanderen groener te maken zijn bekend : de ontbossing (dweilen met de kraan open), het gebrek aan politieke moed om de betonstop door te voeren, het verder verkwanselen van ecologie en natuur omwille van economische belangen die – anders dan de landbouw – wel goed worden verdedigd in Brussel, de voortschrijdende vervuiling uit talloze bronnen waarvan de aanpak electoraal lastige gevolgen zou kunnen hebben, …

Dat neemt niet weg dat de pachtwet wel degelijk een drempel is, en een stevige ! Niet om Vlaanderen groener te maken, maar om boeren van hun grond af te zetten. Niet om Vlaanderen groener te maken, maar om een arbitraire bebossings norm te halen, op de gemakkelijkste manier, en met een electoraal risico dat nauwelijks het noemen waard is. 

Het verlies van een of enkele hectaren is niet altijd een probleem voor het verderzetten van het bedrijf. Maar het is wél altijd een probleem voor de rentabiliteit van het bedrijf, en in zeer veel gevallen voor de leefbaarheid van het bedrijf in termen van inkomen. Verlies van grond, zelfs al is dat “slechts” één hectare, betekent dat de vaste kosten moeten worden terugverdiend op een kleiner aantal hectaren, en dat dus de vaste kosten per hectare stijgen. Of anders gezegd het is op de “laatste hectaren” dat de boer zijn eigen inkomen “oogst”.

Maar ook de overige gevolgen zijn niet te overzien : het wegvallen van een deel mestafzet, verlies van premierechten en subsidies die perceelsgebonden zijn, de gedwongen verkoop van een aantal dieren om binnen bepaalde veebezetting normen per hectare te blijven (2 GVE/HA). Voor sommige bedrijven betekent dit dat ze onder het minimale aantal dieren terechtkomen die recht geven op steunmaatregelen (zoogkoeien, regionale veerassen, … ), enzovoort. Buitenstaanders, en jammer genoeg ook sommige verdedigers van boeren die het ongetwijfeld goed bedoelen, hebben zelden een volledig en correct beeld van de ingewikkelde verzameling dominosteentjes die elkaar op de boerderij op elk moment ten val kunnen brengen.

Voor ons, als Boerenforum is de hele kwestie van de pachtwet in een stadium is gekomen waarin boeren en boerinnen nu even een tijdlang niet mogen meegaan in dat welwillende “bij wijze van spreken”. We moeten bij de zaak blijven en bij elke “zegswijze” onmiddellijk repliceren met een resem wedervragen : wat wordt daar nu precies bedoeld, is dat wel zo, waar komt dat vandaan, … ?

Vanuit het regeerakkoord hoort men enkel de stelling “er moet gestreefd worden naar een billijk evenwicht tussen de rechten en plichten van pachter en verpachter … “. Dit is zo vaak zonder enige kritische bedenking erbij naverteld – bij wijze van spreken ? – dat niemand zich nog afvraagt of dat wel klopt. Maar niet elk zinnetje dat gaat over evenwicht in rechten en plichten vertolkt per definitie ook een “redelijk” standpunt.

De pachtwet gaat over het overdragen van gebruiksrechten van een eigendom aan iemand die niet de eigenaar is van het goed. Dan kan die pachtwet enkel maar onredelijk en onevenwichtig zijn, wil hij ook rechtvaardig zijn. De rechten van een eigenaar zijn in het rechtsstelsel van ons land totaal. Een wetgeving die het gebruiksrecht van een andere partij moet garanderen zal moeten uitgaan van het exclusief vrijwaren en beschermen van de rechten van die andere partij tegen het “totale” van de eigenaarsrechten. Dat de pachtwet onevenwichtig is in het voordeel van de pachters, behoort tot de aard zelf van de pachtwet. We zijn volledig akkoord dat eigenaars meer (véél meer) zouden moeten beloond worden voor de afstand van hun rechten aan pachters, maar niet door het uithollen van de pachtersrechten.  

Als we niet willen dat onze boeren, tuinders en hun gronden in uitzichtloze situaties terecht komen, zullen alle mensen van goede wil die de boeren en tuinders in hun hart dragen, moeten stoppen met naar praatjes te luisteren en luidkeels “neen” roepen tegen elke wijziging van de pachtwet. Omdat elke hectare telt !

Demir heeft een belangrijke vaststelling de wereld ingestuurd, die ze niet meer terug kan roepen : “de wijziging van de pachtwet zal ervoor zorgen dat we de boeren hun grond afhandig kunnen maken, en het zal vlotjes gaan !”. We mogen dus blij zijn met deze getuigenis, dat ons de ogen moet openen. Géén wijziging van de pachtwet, omdat elke hectare telt.

Het spreekwoord heeft ons altijd voorgehouden op onze ganzen te letten. Dat zijn per definitie onze eigen, individuele ganzen. Dat is wat ons de das omdoet, bij elke nieuwe aantasting van onze boerenrechten kijken we of het eigen vel gered kan worden. We zijn zo met onze eigen ganzen bezig, dat we niet helemaal door hebben wat er precies gepreekt wordt, en dat we er op termijn allemaal aangaan, de ganzen én de boeren. 

Tijd voor een nieuw spreekwoord : “Als de vos de passie preekt, boer•in let op … zijn woorden.” 

Nog even onze eisen op een rijtje

 • elk landbouwperceel moet een pachtcontract hebben en dit moet schriftelijk vastgelegd worden
 • een observatorium waar ook verkoop gronden wordt geregistreerd (VLM – SAFER)
 • loopbaanpacht moet het uitgangspunt zijn
 • seizoenspacht aan banden leggen, prijs seizoenspacht dient openbaar te zijn en gelijkgeschakeld te worden met de pachtprijs geldend op het perceel (verbod op door verpachten aan hogere prijs)
 • seizoenspacht is een afspraak tussen “boeren” en niet tussen “agro-bedrijf en boer”, maximaal 10% van het bedrijfsareaal mag in seizoenspacht zijn
 • seizoenspacht aanpassen naar een jaarcontract (1/1 tot 31/12) in lijn met mestwetgeving
 • bevorderen van ruilpacht: boeren kunnen gronden onder elkaar uitwisselen 1Ha voor 1Ha zonder toestemming van eigenaar, dit om teeltrotatie te bevorderen. Wel met een onderlinge overeenkomst die op VA of mestloket vastgelegd wordt (er mag “geen” financiele regeling zijn)
 • 1 jarige beheersovereenkomsten worden verboden, in alle gevallen moet er een degelijk pachtcontract zijn tussen boer•in en eigenaar (particulier-overheid-organisatie-…) met mogelijkheid tot vastleggen van de nodige beheersovereenkomsten in het pachtcontract indien het perceel niet als landbouwgebied staat ingekleurd.
 • teeltvrijheid op een landbouwperceel is nodig om het bedrijf de nodige bedrijfsvrijheid te geven om tot juiste bedrijfsvoering-teeltrotatie te komen (enkel via faire prijzen voor degelijke producten zal de boer•in in staat zijn om de gewenste duurzame teelten te verbouwen)
 • pachthoeves dienen heel duidelijk meegenomen te worden in de pachtregeling
 • de huisvesting van de pensioenboer, voorgaande generatie moet gevrijwaard worden via zorg-adres / kangoeroewoning op de pachthoeve. En mag geen rem zijn om de hoeve te kunnen verpachten aan een nieuwe actieve uitbater
 • pacht voorrecht aan actieve boeren. Er is nog steeds nood aan eenduidige “juiste” omschrijving van actieve landbouwer ( hierover is dringend een publiek debat nodig met  boer en boerin )
 • het recht van opstal en prijzij, herwerken en moderniseren in voordeel van activatie landbouwers
 • afschaffen van voorkooprecht mits zekerheid dat pacht van huidige pachter om geen enkele reden kan opgezegd worden 

Boerenforum

boerenforum@gmail.com

0494/624425 (Wim Moyaert, coordinator Boerenforum)

https://vilt.be/nl/nieuws/wordt-de-hervorming-van-de-pachtwet-de-hindernis-te-veel?/

zie ook standpunt grond van het boerenforum: https://boerenforum.wordpress.com/standpunt-grond/

Boerenforum “werkgroep dubbeldoel”

Na een geslaagd boerenforum op 14 juni 22 bij Fien en Joel, hebben we beslist om verder te werken met onze dubbeldoel koeien:

https://boerenforum.wordpress.com/2022/07/12/werken-aan-een-autonome-toekomst-dubbeldoel-koeien-in-poperinge/

Maandag 28 november vanaf 9u zijn we welkom bij de familie Vandepoel op de Vaerendriesch
Vaanstraat 79, 3471 Hoeleden (met trein via station Tienen, wel nog 30 min fietsen

Inschrijven via deze link

We gaan verder in gesprek over dubbeldoel koeien. Met deze werkgroep willen we expertise vastleggen, problemen bespreken, nieuwkomers helpen. Het is ook belangrijk om pijnpunten te gaan benoemen en voorstellen te doen: hoe kunnen we beter samenwerken en wat moet het beleid voor ons doen.

Boeren en boerinnen wisselen hun ervaringen en vragen uit rond werken met dubbeldoel.

Heb je nog vragen neem gerust contact op: 0494/624425 of mail boerenforum@gmail.com

We vragen 20€ om aan deze activiteit deel te nemen.
Voor leden en studenten zijn onze activiteiten gratis (lidgeld = 20€/jaar voor alle activiteiten)

Lid worden:
Stort 20 € (of meer als je ons extra steun wil geven) op rekeningnr BE22 8917 0406 8547
met vermelding van jouw naam
https://forms.gle/mDi3rwA3AFuxYwkY7

“GROND VOOR VOEDSEL” NEE, GEEN CARBONCREDITS. Boerenforum op de klimaatmars

Boeren, boerinnen, landwerkers en hun organisaties liepen vooraan in de mars. Zondag namen we samen met andere burgerorganisaties, producent en consument, het voortouw, we lieten onze stem horen dat landbouw en voedsel lijdt onder het negeren van de klimaatcrisis

We zijn de eerstelijns slachtoffers in deze klimaatcrisis en vele boer•inn•en voelen zich ook in de hoek geduwd en onderdrukt door alles wat op ons afkomt. Absurde regelgeving, boekhoudkundige en wetenschappelijke becijferingen die nergens op slaan met als enige boodschap “beste boer en boerin, in naam van de klimaatcrisis dien je wat je opbouwde onder druk van beleid en glb (pac) nu te stoppen” Het zijn absoluut geen beste tijden voor de landbouwers op geen enkel vlak.

Boeren die het reeds anders aanpakken, biologisch, kleinschalig, agro-ecologisch, korte keten, … en reeds een “positieve impact” hebben op ons klimaat, op hun nauwe omgeving (mens en natuur) en op de voedselketen worden op geen enkel manier gewaardeerd. Een burnout tsunami bij deze gedreven landbouwers is komende. Er moet steun komen om de transitie in de landbouw te versnellen, er moet steun komen om boer en boerin de financiële zekerheid te geven dat ze met een gerust hart uit het foute systeem kunnen stappen en tijd krijgen om met vallen en opstaan aan een nieuwe degelijke landbouw te gaan werken. Een agro-ecologische boerenlandbouw.

Wat we nog missen in het betoog van de klimaatcoalitie is de simpele maar fundamentele eis dat voedselproducenten een degelijk prijs dienen te krijgen voor degelijke voeding en voor hun degelijk werk op het land. Nee geen eindeloze en onzekere subsidie van onderuit waar je steeds opnieuw winnaars en verliezers hebt. Maar een degelijk prijs voor het afgeleverde product dat gezond, degelijk, voedzaam, … is. Met een degelijk prijs is het voor boerin en boer eindelijk haalbaar om op het land ook degelijk werk te leveren zonder roofbouw te moeten plegen op aarde, plant en dier. Een degelijk loon waardoor ze niet langer zichzelf en landwerkers dienen uit te buiten.

Voor boerenforum is het duidelijk. Als we iets willen doen voor het klimaat en de aarde leefbaar willen houden voor mens, dier en plant, … dan zullen we in eerste plaats het kapitalistische systeem van onze huidige maatschappij moeten tackelen.

“GROND VOOR VOEDSEL” we blijven bij deze slogan. Grond voor boer, boerin en landwerkers om degelijk voedsel te produceren in samenwerking met natuur en omgeving.

Er dient een degelijke verloning te komen voor degelijk voedsel. Nee niet allerlei subsidies en credits waar multinationals en investeerders toegang toe krijgen om zo zichzelf en hun firma klimaatneutraal te kunnen benoemen. NEE, GEEN CARBONCREDITS. 

We moeten terug naar het gelijkheidsbeginsel, het primaire recht dat elke mens heeft op deze planeet: iedereen heeft recht op gezonde voeding en dit moet dringend uitgewerkt worden. Alle subsidie die tot op vandaag naar de landbouw vloeide heeft nog steeds niet gezorgd dat “elke” consument degelijk voedsel op zijn bord krijgt en ook niet dat “elke” producent een degelijk prijs krijgt voor zijn noeste arbeid om voedsel te produceren in respect met aarde, natuur, omgeving, mens, …

DANKJEWEL aan iedereen die zondag onze boodschap mee ondersteunde

DANKJEWEL voor je aanwezigheid, kracht en stem

STEUN BOERENFORUM: Stort 20 € (of meer als je ons extra steun wil geven) op reknr BE22 8917 0406 8547 met vermelding van jouw naam

inschrijvingsformulier

Artikel in De Standaard

Eén strijd

Maar de echte, letterlijke trekker van de manifestatie was een Waalse boer van FUGEA in zijn tractor. ‘De aarde, dat is onze zaak’, stond op zijn spandoek. Landbouw en duur­zame voedselproductie was een hoofdthema op de manifestatie.

Niemand die acuter de klimaatverandering in de praktijk voelt dan de landbouwers. Ook een delegatie Vlaamse boeren stapte daarom mee op, achter het spandoek Boeren-burgers-natuur. ‘Wij moeten hier zijn’, zeggen ­Bavo Verwimp (54) en Souliman Diraa (50). Allebei bioboeren en lid van boerenforum, de ene heeft een gemengd groenten-vleesbedrijf in Herentals, de ­andere een CSA-boerderij, Het Vrije Veld in Genk.

‘Ik maak me grote zorgen’, vertelt Verwimp. ‘De hitte en vooral de droogte van afgelopen zomer hebben echt pijn gedaan. Wat als we dit nog vaker zullen mee­maken? In de biolandbouw heb je planten nodig die tegen een stoot kunnen. Maar door de droogte kregen ook die klappen.’ ‘Vroeger hoefden we onze akkers niet te beregenen, nu redden we het niet meer zonder’, vult Diraa aan.

Afvaardigingen van de gang­bare landbouw zagen we niet. ‘Waarom ze hier niet zijn? Dat moet je aan hen vragen’, zegt ­Verwimp. ‘Ze denken vanuit een ­ander systeem.’ ‘Maar ze zouden hier moeten zijn, ja’, zegt Diraa. ‘Niemand ontsnapt aan wat er op ons afkomt.’ Op Twitter wenste de voorzitter van de Groene Kring van jonge landbouwers wel alle deelnemers succes.

STOP seizoenspacht, AUTONOMIE=loopbaanpacht

GROND VOOR VOEDSEL

🚜 Na onze acties op 20 september om de landroof door #Colruyt aan te klagen, werd gisteren een delegatie van boeren van FUGEA en Boerenforum, gesteund door RéSAP, ontvangen door de distributiegroep.

📢Hiermee brachten we onze eis, die eenvoudig en duidelijk is, nogmaals onder de aandacht:

“Stop de aankoop van landbouwgrond en geef alle verworven grond terug aan de landbouwers onder de vorm van loopbaan pachtcontracten!”

📝 De loopbaanpacht is de enige manier om de autonomie van boer en boerin te verzekeren:

– vrijheid van teelt (wat produceren en hoe)

– vrijheid van marketing (aan wie verkopen)

– een langetermijnvisie en zekerheid voor de activiteit en investeringen

De door Colruyt voorgestelde jaarcontracten en seizoenspachten zijn duidelijk ongunstig voor de boeren en versterken de machtspositie van de winkelketen. We kunnen niet accepteren dat we als nieuwe horigen in een middeleeuws feodaal systeem terechtkomen!

Een tweede vergadering zal binnenkort plaatsvinden. FUGEA, Boerenforum en het RéSAP vragen dat Colruyt groep concrete voorstellen en verklaringen doet, die de onafhankelijkheid en autonomie van de landbouwers garanderen.

#grondvoorvoedsel#stopcolruyt#boerenstrijd

https://www.notele.be/it61-media122035-des-agriculteurs-rencontrent-colruyt-autour-de-la-problematique-de-l-accaparement-des-terres.html?fbclid=IwAR1xHe44sL1sEf3iBoxrZmki4ZDHgp4drHS1Dbw1z4Ci20wutMfeOYE6GRE

oproep voor agro ecologie

Nyeleni-dialogen, dinsdag 25 oktober te Gent, lokalen Landwijzer.

Boerenforum doet een oproep aan de Vlaamse boeren om hun stem te laten horen. De kracht van ons voedselsysteem ligt bij boerinnen en boeren die lokaal verweven aan voedselproductie doen in samenwerking met natuur en omgeving. 

In 2023-24 gaat opnieuw een wereldwijd Nyéléni-congres over voedselsoevereiniteit. De eerste top in 2007 werd genoemd naar de Malinese vrouw Nyéleni en sindsdien iis de naam blijven hangen. Op de Nyéléni-congressen komen vertegenwoordigers samen vanuit de ganse wereld. Het zijn kleinschalige voedselproducenten en consumenten, agro-ecologische boeren, inheemse volkeren en gemeenschappen (met inbegrip van jagers en verzamelaars), familiale boeren, landarbeiders, herders en pastorale veehouders, vissers en mensen uit de stad.

Wim Moyaert van Boerenforum: “Samen schreven ze aan de fundamenten van voedselsoevereiniteit, van de agro-ecologische beweging en de boerenlandbouw. Een manifest dat de basis vormt voor Boerenforum. Onze Nyéléni-dialogen dienen om die teksten te actualiseren: wat zijn onze prioriteiten om de agro-ecologische beweging te versterken, welke organisaties en bewegingen moeten we betrekken, wat zijn de kernvraagstukken waar Boerenforum moet rond werken? We werken hiervoor samen met mensen van Via Campesina, de Europese boerenbeweging voor voedselsoevereiniteit.”

Agro-ecologie is meer dan een landbouw techniek, het is een manier van samenwerken tussen producent en consument, hoe ze samen in het leven staan. Agro-ecologie is lokaal, is gemeenschap vormen die toegang tot grond en natuurlijke hulpbronnen krijgt. Verbinding, kennisdelen en autonomie staan bovenaan de agenda naast de bezorgdheid omtrent de plaats van de vrouw en de toekomst voor onze jongeren.

In een tijd waar voedselproductie op alle vlak onder vuur wordt genomen is nog belangrijk geworden om als boerin, boer, landwerker, verwerker, winkelier en eter samen te komen. Vandaar onze oproep “kom samen en laat je stem horen”.

Dit kan door op dinsdag 25 oktober naar Gent te komen. Van 10u tot 16u in de lokalen van Landwijzer, Kasteellaan 435 9000 Gent (station Gent-Dampoort). Welkom vanaf 9u voor koffie en een babbel.

 Inschrijven kan via deze link, of via een berichtje naar boerenforum@gmail.com, of 0494 62 44 25.
Onze visietekst boerenforum is hier te lezen, net als de Nyéléni verklaring voor agro-ecologie.

BODEMLEVEN fundament van autonomie

Woensdag 12 oktober ’22 verzamelen bij Koen Doggen van Moesland, op zijn veld Smoutpot 26, 2070 Zwijndrecht naast café “de smoutpot”. Je bent welkom vanaf 9u en we starten om 10u tot 16u.

inschrijven via: https://forms.gle/2hZkPLbgBTApxXC36, boerenforum@gmail.com, 0494/624425

Samen met Koen maken we een wandeling rond het veld en luisteren we naar zijn verhaal: hoe werkt hij met bodem en leven, hoe reduceert hij de input van fossiele energie?

Het veld ligt niet ver van 3M: hoe zit het met die PFOS, welke invloed heeft dat op bodem en planten, wat is de aanpak bij Moesland? We staan even stil bij de eerste resultaten van de hennepproeven.

https://www.moesland.be/

We hebben ook stichting “in goede aarde” uitgenodigd uit Nederland. Een inspirerend team dat samen met de boer en boerin aan de slag gaat om bodem te herstellen en te verbeteren. Werken aan de relatie met je bodem en al het leven dat er in aanwezig is. Breng een staaltje mee van je bodem en samen met in goede aarde kunnen we je bodemleven gaan visualiseren

www.ingoedeaarde.org

Cooperatie Ricolab zorgt voor een simpele maar heerlijke maaltijd en komt ons even vertellen hoe ze hun samenwerking met boeren aanpakken.

https://ricolab.be/

In de namiddag gaan we verder in gesprek rond onze bodems. Koolstof opbouw, composteren, preparaten, niet-keren, bodemleven verhogen, rotaties, mengteelten, … wat is haalbaar, wat zijn de ervaringen. Een uitwisseling van boer•in tot boer•in, ervaring van het veld.

Koolstof landbouw, koolstof credits, … wat moeten we daarmee. We gaan nog even kort in gesprek met Wim Moyaert en wegen de pro en contra’s af. Wat hebben we nodig van beleid en gemeenschap om verder te werken aan het bodemleven.

Afsluiten doen we in café “de smoutpot” rond 16u.

Het veld van Koen ligt op 10 min fietsen van het treinstation Zwijndrecht.

We vragen 20€ als bijdrage voor de organisatie van het boerenforum, voor leden is dit gratis. www.boerenforum.wordpress.com/wordt-lid-en-steun/

Voor spijs en drank rekenen we op een vrije bijdrage.

Wat breng je mee:

* een collega boer•in

* een staaltje van je bodem, humus, compost, …

* een boek dat je wil delen, ruilen met aanwezige collega’s

* al je vragen en antwoorden

Steun onze oproep voor een Vlaams Boerenplan: https://forms.gle/1dCaPo7LFJd1zBjcA

Nog vragen, opmerkingen, tips en tricks neem gerust contact met ons op:

boerenforum@gmail.com

0494/624425 (Wim Moyaert)

STOP COLRUYT

Nieuwe actie tegen de aankoopstrategie van  landbouwgronden door Colruyt

De boerenorganisaties (FUGEA en Boerenforum) en hun medestanders (Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne) zijn op dinsdag 20 september met een bewustmakingsactie gestart. Aangezien groep Colruyt weigert zijn aankoopstrategie van landbouwgrond te herzien, hebben actievoerders stickers geplakt op de winkelwagentjes in tientallen winkels in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In Ath verzamelden boeren aan de colruyt om burgers te informeren en duidelijk te maken aan Colruyt dat er nog steeds geen antwoord is op de bezorgdheden omtrent hun landbouw strategie.

Het doel van deze acties is de rol van het bedrijf in landroof aan te klagen. Camille, activiste voor voedselsoevereiniteit: “Landbouwgrond is geen supermarkt en Colruyt moet stoppen met  hun verticale integratie in de voedselketen!”. De supermarktketen verwierf de voorbije jaren al meer dan 175 hectare landbouwgrond en weilanden via Colim, hun vastgoedvennootschap. Bovendien vermijden ze bewust loopbaanpacht contracten met de boeren en worden er enkel seizoen contracten opgesteld met onbekende voorwaarden.

De actie komt er naar aanleiding van diverse artikelen die bij Tchak en Apache verschenen omtrent de aankoop strategie van landbouwgrond door Colruyt en de problematiek dat dit met zich meebrengt voor de boeren en boerinnen.

Colruyt Group, die tijdens de dag van de boerenstrijd op 15 april al aangeklaagd werd vanwege hun betrokkenheid op de grondmarkt en prijszetting, wil geruststellen door te zeggen dat het niet “agressief [op de markt] werkt”. Op het veld is het gevoel bij de boeren heel anders. Nicolas, een jonge landbouwer uit Henegouwen en lid van de raad van bestuur van de FUGEA, vertelt over zijn ervaring: “Ik wilde grond kopen die ik al bewerkte, maar Colruyt bood de eigenaar vier keer de marktprijs. Ik kon dit onmogelijk evenaren.  Dit staat ver van de uitspraken van Saskia De Block, hoofd landbouw bij Colruyt, die garandeert dat Colruyt “elk geval analyseert en kijkt naar de marktprijs”. Volgens André, ook landbouwer in Henegouwen die door het tijdschrift Tchak werd geïnterviewd, “is het duidelijk dat hun komst [van Colruyt] tot een forse prijsstijging heeft geleid”. Het is moeilijk hem ongelijk te geven als men weet dat de gemiddelde prijs per hectare in Henegouwen procentueel het sterkst is gestegen in de eerste helft van 2021. Het directe gevolg voor de landbouwsector is dat overname of opstart voor nieuwe boeren generaties vrijwel onmogelijk is geworden en dat de veerkracht van de regio zo verloren gaat.

Daarbij komt nog eens de wens van de supermarktketen om zich te profileren als landbouwer en dus ook te profiteren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze onthulling, gepubliceerd in de tijdschriften Tchak! en Apache, wakkert de vrees van de boerenorganisaties en hun bondgenoten verder aan.

Lees meer hierover: Hoe Colruyt aast op Europese landbouwsubsidies / Colruyt koopt op grote schaal landbouwgronden op in België

Colruyt Group lijkt de vrees van de boeren niet au sérieux te nemen, boerenorganisaties en medestanders hopen dat een bredere media-aandacht voor hun aankoopbeleid de supermarktketen ertoe zal aanzetten zijn strategie, die schadelijk is voor zowel de boeren als onze voedselsoevereiniteit, te herbekijken.

Colruyt is geen alleenstaand fenomeen, wie zien meer en meer landbouwgrond verdwijnen in de portefeuille van multinationals, groot grondbezitters, investeerders, … Help ons deze situatie in kaart te brengen via deze link Help ons onderzoek naar investeerders in landbouwgrond vooruit

Perscontacten : 

Wim Moyaert (NL) – Boerenforum : 0494/62.44.25

Philippe Duvivier (FR) – Président de la FUGEA (actie ATH) : 0491/56.33.86

Hugues Falys (FR) – FUGEA : 0497/61.64.14

Foto galerij : tiny.cc/NoCol 

Volg de actie op facebook van Agroecology In Action :

https://www.facebook.com/agroecologyinaction

Ons pleidooi :

NL : https://boerenforum.files.wordpress.com/2022/04/pleidooi-en-eisen-15-april.pdf

FR : http://www.luttespaysannes.be/spip.php?article259

Ondersteunende ondertekenaar :

OPEN BRIEF AAN DE STAD GENT

pdf versie

Pleidooien zaak huts "landbouwgrond is geen spel"

https://www.avs.be/afleveringen/avs-nieuws-130922-a84825

https://www.avs.be/artikels/geef-de-publieke-landbouwgrond-aan-de-kleine-boeren-a84816

https://www.tvoost.be/nieuws/zaak-boeren-vs-huts-stop-de-uitverkoop-van-publieke-landbouwgrond-143486

https://www.hln.be/gent/stop-de-uitverkoop-van-stadsgronden-protest-aan-hof-van-beroep-voor-450-hectare-grond~ac776b22/

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220913_97547433

https://vilt.be/nl/nieuws/hof-moet-oordelen-of-verkoop-ocmw-gronden-aan-fernand-huts-nietig-verklaard-moet-worden

https://www.landbouwleven.be/14720/article/2022-09-13/boeren-protesteren-tegen-verkoop-ocmw-gronden-aan-fernand-huts

https://www.gva.be/cnt/dmf20220913_93726882

Solidariteitsactie rond de zaak Huts.

Landbouwgrond is geen spel. Stop de uitverkoop van publieke landbouwgrond !

Volgende afspraak: dinsdag 13 september om 10 uur aan het Hof van Beroep, Koophandelsplein, 9000 Gent

www.stopdekolonistenvankatoen.be

https://www.facebook.com/Boerenforum/videos/821340792611348

Op dinsdagochtend 30/8/22 voerden een tiental activisten van Boerenforum, FIAN Belgium,
Landbouwbrigades, Climaxi en Extinction Rebellion Gent actie voor de gebouwen van Katoen
Natie in de Gentse haven. Met een kleine “coup de théatre” willen ze aandacht vragen voor de
“zaak Huts” en hun steun betuigen aan de boer en de boerin die een rechtszaak aanspanden tegen de
verkoop van 450 hectare publieke landbouwgrond aan een vennootschap van Fernand Huts, de
topman van Katoen Natie.


De actievoerders hingen een spandoek op aan de brug over de R4 met de boodschap “Stop de
Kolonisten van Katoen!”, een woordspeling op het gezelschapsspel de Kolonisten van Catan.
“Daarmee willen we aanklagen dat landbouwgrond geen onderdeel van hun spel mag zijn en dat onze overheid heel dringend maatregelen moet nemen om te verhinderen dat rijke industriëlen landbouwgrond opkopen waarmee ze kunnen speculeren” zegt Wim Moyaert van Boerenforum. “Onlangs kocht ook het
Limburgse immobedrijf van Frank Tans 500 hectare landbouwgrond en bos op. Dat jaagt de prijzen
de hoogte in, terwijl kleinschalige boeren en boerinnen het steeds moeilijker hebben om nog
betaalbare landbouwgrond te vinden.”

De actievoerders trokken daarop naar een stuk braakliggend terrein vlak voor de gebouwen van
Katoen Natie. Daar voerden ze een toneelstukje op waarin ze de verkoop aankaartten van 450
hectare landbouwgrond door het Gentse OCMW aan een dochteronderneming van Huts. Hierbij
namen enkele boeren de braakliggende havengrond terug in bezit en zaaiden er wintertarwe op. “In
Vlaanderen staat 1.461 hectare aan bedrijfsruimtes leeg. Laten we die eerst aanspreken vooraleer
we nog verder landbouwgrond opofferen aan industriegebied, woonuitbreiding of boscompensatie
omdat bedrijven elders natuurgebied inpalmen” zegt Wim Moyaert van Boerenforum.


Onder de leuze “Grond voor voedsel” vragen de activisten aan het Gentse stadsbestuur om de
verkoop van publieke landbouwgrond te stoppen en het huidige moratorium op de verkoop (dat eind
dit jaar afloopt) te verlengen. “Publieke landbouwgrond kan perfect dienen om de transitie te
versnellen naar een meer sociaal en ecologisch verantwoord voedsels- en landbouwsysteem,”
zegt Kristel Cuvelier van FIAN Belgium. “De stad zou haar eigen landbouwgrond kunnen
verpachten aan (startende) lokale boerinnen en boeren die op een ecologische manier aan landbouw
willen doen, maar daar geen grond voor vinden. En zo meteen ook de minder rijke lagen van de
Gentse bevolking voorzien van gezond en lokaal geproduceerd voedsel, een functie die Gentse
publieke landbouwgrond eeuwenlang vervuld heeft.”
“Door boeren en boerinnen te ondersteunen die op een ecologische manier aan landbouw doen, kan
de stad meteen ook iets doen aan de klimaatveranderingen en het verlies aan biodiversiteit,” zegt
Wim DW van Extinction Rebellion Gent. “We steunen daarom de boeren in hun strijd voor grond
en een leefbare toekomst voor ons allen.”


“Ook de Vlaamse overheid kan maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat landbouwgrond in
handen blijft van boeren en boerinnen,” onderstreept Wim Moyaert van Boerenforum. Hij wordt
daarin bijgetreden door Kristel Cuvelier van FIAN: “In Frankrijk wordt landbouwgrond veel beter
beschermd door de overheid, onder meer via het SAFER-systeem, dus het kan wel degelijk anders.
Samen met Voedsel Anders en De Landgenoten publiceerde FIAN een beleidsnota met maatregelen
die de overheid kan nemen om landbouwgrond te vrijwaren voor agro-ecologische
voedselproductie.”

“Vanavond stappen we met Boerenforum en onze partners ook mee in de Oogststoet in Oostakker,”
laat Wim Moyaert nog weten. “We hebben een paardenkar met een rijke industrieel erop, die moeizaam wordt voortgetrokken door landloze boeren. Hiermee willen we alle aanwezigen
oproepen om op dinsdag 13 september om 10 uur naar het Hof van Beroep te komen in Gent,
wanneer de pleidooien verder gaan in de zaak Huts. Ook dan zullen we actie voeren aan de
rechtbank om boer Pieter en boerin Annelies, die de rechtszaak aanspanden, te ondersteunen en een
ander grondbeleid te vragen aan het Gentse stadsbestuur.”


Perscontacten
voor interviews: Wim Moyaert (Boerenforum): 0494 62 44 25
voor meer informatie over de actie: Kristel Cuvelier (FIAN Belgium): 0485 12 56 10

Meer informatie
Actiewebsite Stop De Kolonisten van Katoen!
Campagne Grond voor Voedsel van Boerenforum
Beleidsnota rond de toegang tot grond (FIAN Belgium, De Landgenoten en Voedsel Anders)

er is ook een fotoreportage van de grondactie

In Apache verscheen die dag een uitstekend achtergrondartikel over de hele zaak.

’s Avonds namen Boerenforum, XR Gent, de Landbouwbrigades en FIAN deel aan de Oogststoet in Oostakker. Enkele dappere landloze boeren trokken er een huifkar met daarop Fernand Huts en een vertegenwoordiger van het Gentse OCMW. We deelden 1000 flyers uit en spaarden er nog enkelen voor de tribune met daarop enkele Gentse schepenen en andere lokale autoriteiten. Hopelijk is de boodschap aan het Gentse stadsbestuur daarbij goed toegekomen.


Achtergrond over de zaak Huts

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen aan NV
Bijloke, een dochterbedrijf van een Luxemburgs vennootschap van Ferdinand Huts, de topman van
Katoen Natie. De 72 percelen landbouwgrond werden in één lot verkocht, waardoor gewone boeren
geen kans maakten bij de verkoop. Bovendien betaalde Fernand Huts een prijs die onder de waarde
ligt die het OCMW had kunnen krijgen, zeker indien alle loten afzonderlijk verkocht waren
geweest, waardoor er sprake zou zijn van verdoken staatssteun. Het vennootschap van Huts
betaalde 17,5 miljoen voor de gronden, terwijl deze volgens verschillende officiële schattingen
tussen 20 en 30 miljoen euro waard zouden geweest zijn.
Een landbouwkoppel, Pieter Van Poucke en Annelies Marchand van de Vierklaver, staptte daarop
naar de rechter om de verkoop te laten vernietigen. De boeren kregen geen gelijk in eerste aanleg,
maar gingen in beroep. Het Hof van Beroep besliste daarop om eerst advies te vragen van de
Europese Commissie over de vraag of er sprake is van verdoken staatssteun. Dat advies, dat
ernstige vraagtekens plaatst bij de verkoop, wordt besproken op de zitting van 13 september.