GEEN TOEKOMST VOOR DE AGRO-INDUSTRIE!

Dag boeren en boerinnen, landwerkers, voedselproducenten en verwerkers. Dag consumenten!

We zijn hier vandaag samen om te laten weten dat er geen toekomst is voor agro-industrie, dat er geen toekomst is voor patenten, geen toekomst voor chemicaliën. 

De toekomst is aan de boeren en de consumenten die het samen doen, samen voedsel produceren zonder externe input.

We zijn hier samen, om deze multinationals een halt toe te roepen. Om hen te laten weten dat we hun valse oplossingen niet nodig hebben. De greenwashing moet nu stoppen!

Deze multinationals zullen er alles aan doen om hun producten te blijven verkopen, hun chemicaliën en machines, hun businessmodel dat gebaseerd is op fossiele brandstof. Een model dat niet goed is voor ons klimaat, niet goed voor onze landbouw en voor ons voedsel.

Ze financieren grote lobby campagnes, zoals “forum for the future of agriculture”, om onze regeringen ervan te overtuigen dat zij de oplossingen hebben, dat zij ons kunnen helpen met de green deal en F2F.

Deze bedrijven hebben maar één doel: de voedselproductie beheersen, ons monopoliseren en ervoor zorgen dat we afhankelijk blijven van hun producten.

In plaats van de productie van pesticiden stoppen, voeren ze campagnes om de burgers te overtuigen dat hun producten niet schadelijk zijn. Dit terwijl het maar al te duidelijk is dat pesticiden de biodiversiteit doden, het bodemleven doden, boeren doden. 

Europese burgers en boeren vroegen om te stoppen met gebruik van pesticiden die onze bestuivers doden. In plaats daarvan wordt een industriële productie van bestuivers opgestart. Deze bestuiverpopulaties zijn niet duurzaam en hebben geen overlevingskansen. Daarenboven promoten ze mechanische oplossingen voor bestuiving, zodat ze hun gif verder kunnen blijven verkopen.

Finaal blijft hun enige inzet geld verdienen aan voedselproductie. Het draait er helemaal niet om de mensheid gezond te voeden. 

Vergeet niet dat de zogenaamde natuurlijke bestrijdingsmiddelen die ze nu op de markt brengen even goed schadelijk zijn. Deze producten hebben hetzelfde effect als synthetisch gif. Ze hebben evengoed een breed spectrum werking en doden bijna alle insecten. Op deze manier vernietigen ze nog steeds de volledige biodiversiteit op de akkers.

Ze gebruiken woorden als “natuurlijk”, “biologisch”, “groen”, ze durven zelf de term “agro-ecologie” te gebruiken voor hun producten en machines. 

Dit moet stoppen! NEE tegen deze greenwashing!

De industrie moeten ophouden met de natuur te kopiëren, de natuur te patenteren, de natuur te verkopen. 

In plaats daarvan moeten we leren van de natuur en samen met de natuur echt voedsel produceren. De natuur moet vrij zijn, vrij van multinationals en investeerders. Boeren moeten vrij zijn, in hun werk en in de voedselproductie. Vrijheid voor boeren om samen te werken met de natuur en omgeving. We moeten dit systeem stoppen waar chemische, industriële bedrijven het beleid blijven pushen om onze boeren in een industriële voedselproductie te duwen.

Er zijn miljarden euro’s van grote bedrijven en regeringen die onderzoek steunen om te bewijzen dat hun chemicaliën en machines goed zijn, dat hun manier de goeie manier is. Het is de weg naar de ondergang, de weg naar een onfair inkomen voor boeren die gedwongen worden om te investeren in het industriële systeem. De multinationals hebben de boeren gevangen in een systeem zonder weg terug.

We zien hoe ze koolstoflandbouw gebruiken, niet om de boeren te helpen of niet voor een beter klimaat. Nee, voor de vervuilende bedrijven is dit slechts een middel om koolstofneutraal te worden via betaling en niet door hun vervuiling te stoppen.

Stel je voor: er worden nu additieven voor koeien verkocht om methaanuitstoot te verminderen. De verkoop van luchtwassers wordt gepromoot, stallen met lage emissie, … dit alles enkel en alleen om door te kunnen gaan met winst halen uit de industriële voedselketen. Dit productiemodel is nog steeds afhankelijk van een grote input uit fossiele brandstoffen, machines en chemicaliën. Dit losgeslagen landbouwmodel levert ons uiteindelijk slechts voedsel van een lage kwaliteit.

Wij hebben onderzoek en steun nodig voor kleinschalige boeren die lokaal werken, met lokale planten en dieren, met lokale hulpbronnen en lokale input. Zij geven ons lokaal, goed voedsel en ook lokale werkgelegenheid.

Het huidige industriële, globale, multinationale voedselproductie systeem biedt geen toekomst, noch voor de mensheid en noch voor onze planeet.

De toekomst is aan de kleinschalige boeren. De families die het land bewerken samen met hun gemeenschappen.

De toekomst is voedselsoevereiniteit

De toekomst is agro-ecologie

meer info:

https://www.vilt.be/nl/nieuws/fian-voert-actie-tegen-greenwashing-van-agro-industrie

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/03/16/no-future-for-agrobusiness-geen-toekomst-voor-de-agro-industrie/

Engelse versie

https://fb.watch/bNZjmEhM7E/

We are here together, to stop the multinationals. To let them know that we don’t need their false solutions, The greenwashing has to stop now!

These multinationals will do everything to keep on selling their products, their chemicals and machinery, their fossil fuel driven economy, which is of no good for our climate and of no good for our agriculture and food.

They finance big lobby campagnes, such as the “forum for the future of agriculture”, to convince our governments they have the solutions, that they can help us with the green deal and F2F.

These companies have only one goal: to control the foodproduction, to monopolize us and to keep us dependent from there products

Instead of stopping the sales of pesticides, they start campagnes to assure the people their products are not harmful. While it’s very clear that pesticides kill biodiversity, kill our soil-live, kill farmers. They just go on.

European citizens and farmers asked to stop the use of pesticides for our pollinators. They rather start up industrial production of pollinators, which are not sustainable and have no possibility to survive or they come with mechanical solutions to do the pollination. so that they can keep on selling there poison

At the end their story is to gain money on food production, not to feed humanity.

And don’t forget the nature based products they start selling are also harmful. These products have the same effect as chemical poison and kill all insects and in this way they still kill ….the biodiversity on the land

They use words like ‘nature-based’, ‘organic’, ‘green’, they also dare to use “agroecology” for their products and machinery. This has to stop! NO to this greenwashing!

They have to stop copying nature, putting patents on nature, selling nature. Instead we must learn from nature and produce real food together with nature. Nature must be free, free from multinationals and investors. Farmers must be free to work and produce food together with nature and their environment. We need to stop this system where chemical, industrial companies keep on pushing the government to push our farmers into industrial food production. 

There are billions of euros from big companies and governments to support research to prove that their chemicals and machinery are good, that their way is the good way. It’s the way to disaster, the way of no return for farmers who are pushed to invest in the industrial system. The multinationals got the farmers trapped in a no way back system.

We see how they use carbon farming not to help the farmers, not for a better climate. For these companies it’s only a tool to be carbon neutral by paying money, not by stopping their pollution.

They start selling food-additives for cows to reduce methane emissions. They sell air scrubbers, low emission stables, … so they can go on promoting the industrial food chain, which is still dependent on high input of fossil fuel, machinery, chemicals and gives us food of a low quality.

Instead we need research and support for the small scale peasants who work local, with local plants and animals, with local resources. They give us local good food and also local employment.

This industrial, global, multinational,food production system has no future for humanity and our planet.

The future is to the small scale peasants. To the families who work the land together with their communities.

The future is foodsoeverinity

The future is agroecology

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s